E20 som fyrfältsväg

Motion 2009/10:T402 av Monica Green m.fl. (s)

av Monica Green m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att bygga om E20 till fyrfältsväg.

Motivering

Skaraborg halkar efter.

Nu måste det göras viktiga satsningar för framkomligheten, säkerheten och tillväxten. Många företag i Skaraborg är beroende av snabba kommunikationer för sin utveckling och konkurrenskraft. Där har bland annat trafiksäkra och pålitliga transporter en stor betydelse. Det är viktigt att kapacitets- och standardbrister i infrastrukturen inte hämmar den ekonomiska tillväxten.

E20 idag uppfyller inte alls företagens krav rörande leveransprecision och säkerhet. Att bygga ut hela E20 till fyrfältsväg är därför en viktig förutsättning för företagen i Skaraborg, men också för att Sveriges ekonomi ska kunna växa. Den första ombyggda sträckan, den mellan Lundsbrunn och Holmestad, som beslutades under den förra mandatperioden, står nu klar. Men det är nödvändigt att fortsätta på den inslagna vägen och snabba på kommande projekt. Som exempel kan nämnas sträckan förbi Hova och trafikplatsen i Jung.

Hela E20 spelar en viktig roll i det euroepiska vägnätet genom sin betydelse som förbindelselänk mellan Stockholm och Göteborg. För att främja ekonomisk tillväxt, minska regionala skillnader och främja utvecklingen på landsbygden behövs bra infrastruktur i hela landet. Bra kommunikationer och goda förutsättningar för företagen ökar möjligheterna för tillväxt och fler jobb. Därför måste E20 ges en god och bred standard hela vägen.

Därför måste det skyndsamt tas ett beslut om att E20 byggs ut till en fyrfältsväg med 110 som hastighetsgräns hela sträckan mellan Stockholm och Göteborg.

Stockholm den 1 oktober 2009

Monica Green (s)

Carina Ohlsson (s)

Patrik Björck (s)

Urban Ahlin (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)