E20 och Östra bron i Arboga

Motion 2009/10:T414 av Agneta Berliner (fp)

av Agneta Berliner (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om E20-avsnittet i Arboga.

Motivering

Arboga hamn var en gång sluthamn för seglarleden från Stockholm och förbindelsen med Mälaren. Hamnen spelade länge en avgörande roll i stadens utveckling, för handelsnäringen och under en period även för järnfrakterna från Bergslagen. För de tidigare industrierna i Arboga var hamnen och sjöfraktsmöjligheterna vitala.

Idag kan inga fartyg med en höjd över 3 meter ta sig ända upp till hamnbassängen, bland annat på grund av den bro, Östra bron, där E20 passerar över Arbogaån. Detta försvårar en gynnsam utveckling av åstråket och av hamnområdet. En öppningsbar bro eller en omdragning av E20 skulle gynna turistnäringen i Arboga och bör därför tas med vid framtida planering av detta avsnitt av E20. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Stockholm den 28 september 2009

Agneta Berliner (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)