E20 genom Skaraborg

Motion 2009/10:T237 av Egon Frid (v)

av Egon Frid (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att E20 genom Skaraborg bör göras till en planfri fyrfältsväg med mitträcke.

Bakgrund

Planerna för en utbyggd E20 genom Skaraborg, Europavägen mellan Göteborg och Stockholm, har pågått i många år. Planeringen har byggt på och bygger på att pengar anslås till en motorvägsutbyggnad av E20.

Riksdagens och Vägverkets mål och ambitioner och ökad trafiksäkerhet, vilket i sig är gott, har lett till en stor satsning på två-plus-ett-vägar i Sverige och så även i Skaraborg.

Denna inriktning leder till att en stor del av E20 i Skaraborg nu byggs om till två-plus-ett-väg. Skaraborg är en av Sveriges största jordbruksbygder och tillgängligheten och framkomligheten på en två-plus-ett-väg för jordbruksmaskiner, traktorer, bilar och lastbilar är mycket begränsande och störande. Detta leder naturligtvis också till nya olycksrisker och olyckor.

Lantbrukarnas framkomlighet är lika viktig som övriga trafikanters framkomlighet. På vissa sträckor byggs parallellvägar men det löser inte framkomligheten och tillgängligheten för lantbrukarna i Skaraborg.

Ombyggnad av befintlig väg till två-plus-ett-väg är även detta kostsamt och resurskrävande. Det vore rimligt att då, när denna investering görs, bygga om vägen genom breddning till en två-plus-två-väg med mitträcke. Dessutom vore det rimligt att bygga bort farliga plankorsningar på E20 till planfria korsningar i stället för som i dag göra rondeller på E20.

Stockholm den 30 september 2009

Egon Frid (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare