E14

Motion 2009/10:T312 av Susanne Eberstein och Berit Andnor (s)

av Susanne Eberstein och Berit Andnor (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för upprustning av E14.

Motivering

Vägarna spelar en strategisk roll för näringslivets konkurrenskraft och den regionala utvecklingen. Det är viktigt att det nationella vägnätet håller en god standard, särskilt med tanke på landets samlade exportinkomster och från trafiksäkerhetssynpunkt.

E14 som sträcker sig genom Jämtland och Västernorrland håller bitvis en helt oacceptabel standard. Det visar sig inte minst i en förfärande olycksstatistik och i att restiderna ökas på grund av att hastigheten sätts ner av trafiksäkerhetsskäl. Detta innebär att det avståndshandikapp som näringslivet i regionen redan har förvärras ytterligare.

Angelägenheten i att rusta upp E14 understryks av att den tidigare legat med i investeringsplanen men lyftes ut tillsammans med andra projekt i samband med Trollhättepaketet.

Det är nu nödvändigt att en upprustning av de mest trafikerade och mest trafikfarliga sträckorna på E14 åtgärdas.

Stockholm den 1 oktober 2009

Susanne Eberstein (s)

Berit Andnor (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)