E 4:s sträckning i Skåne

Motion 1992/93:T307 av Maud Ekendahl (m)

av Maud Ekendahl (m)
Planeringen av infrastrukturen i Skåne har betydelse
både för regiontrafiken och för transporter till och från
övriga Sverige, i synnerhet kontinenttrafiken. Skånes roll
för utrikestrafiken ställer särskilda krav på
transsportsystemets effektivitet och smidighet.
Med tanke på byggandet av Öresundsbron, Sveriges
närmande till EG och den europeiska utvecklingen i övrigt
har infrastrukturfrågorna fått avgörande betydelse. För
närvarande diskuteras E4:ans sträckning genom Skåne,
med olika alternativ.
Genom att studera de olika alternativen finner man att
nuvarande sträckning ger hela västra Skåne med 765 000
invånare motorväg till övriga landet. Förslagen till
nysträckning kommer endast mellersta och sydvästra Skåne
till del, d.v.s. sammanlagt 530 000 invånare. Det betyder att
en ny E4 avskärmar cirka 235 000 invånare, det vill säga
motsvarande en stad av Malmös storlek. Tittar man på
upptagningsområde för transporter så är det störst längs den
nuvarande E4:ans sträckning.
Öresundsbron är beroende av ett stort
upptagningsområde av transportflöden till och från bron.
Det betyder att den så kallade raka vägen riskerar att få
motsatt effekt, eftersom den inte tillgodoser efterfrågan på
transporter.
Ur miljösynpunkt är redan Skåne hårt belastat av
motorvägar. Genom en ny sträckning av E4 ökar
belastningen på miljön ytterligare och värdefull åkermark
kommer att användas till utbyggnad av vägnätet.
För Skånes del vore det billigast och lämpligast att
förbättra och bibehålla E4:ans nuvarande sträckning, samt
bygga ut vägen Kristianstad -- Hässleholm och förbättra
vägen från Hässleholm till Markaryd.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om E 4:ans sträckning i Skåne.

Stockholm den 19 januari 1993

Maud Ekendahl (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)