E 4/E 20 mellan Hallunda och Södertälje

Motion 2008/09:T464 av Kerstin Lundgren (c)

av Kerstin Lundgren (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till åtgärder i syfte att öka trafiksäkerheten och framkomligheten i det nationella vägnätet i enlighet med vad som anförs i motionen.

Motivering

I syfte att vidga och hålla samman Stockholmsregionen krävs en kraftfull satsning på infrastrukturen – såväl vad gäller spår som vägar. Det handlar om att utveckla en klimatsmart region samtidigt som vi säkrar trafiksäkerhet och tillgänglighet. Genom en kombination av insatser kan detta förverkligas. Genom regeringens närtidssatsning görs en kraftfull insats för att rätta till gamla brister och bygga bort flaskhalsar. Detta är mycket välkommet och bör gälla även för de fortsatta åtgärder som planeras.

Bland de många åtgärder som krävs finns en som bör kunna ske relativt snart med syfte att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten. Södertälje är en knutpunkt för kommunikationer, och brister i spår och väg här får självklart stora återverkningar i ett större omland. En av de flaskhalsar som förekommer här och leder till återkommande olyckor och tillbud är E 4/E 20:s utformning på sträckan mellan Hallunda och Södertälje. Insatser för att höja kapaciteten på denna sträckning så som planerats skulle bidra till att förbättra framkomligheten och minska miljöbelastningen, men också direkt påverka trafiksäkerheten. Den sänkning av hastigheten som gjorts kan möjligen bidra till en förbättring, men löser inte det kapacitetsproblem som föreligger på sträckan. I det avtal som tecknats mellan staten och Stockholmsregionen ingår detta projekt. Jag förutsätter därför att regeringen återkommer med förslag till åtgärder i enlighet med vad som här anförts.

Stockholm den 29 september 2008

Kerstin Lundgren (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)