Dubbelspårig ostkustbana

Motion 2022/23:117 av Viktor Wärnick (M)

av Viktor Wärnick (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utbyggnation av Ostkustbanan till dubbelspårig järnväg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige behöver en ny ostkustbana som är dubbelspårig. Järnvägsbanan längs ostkusten är bland de mest trafikerade enkelspåriga järnvägarna i landet och är i skriande behov av en kapacitetsutbyggnad.

Järnvägen mellan Sundsvall och Stockholm förser hela Sverige med viktigt gods och kompetenta individer som dagligdags transporteras längs aktuell sträcka. En utbyggna­tion skulle inte bara ge en avsevärd tidsvinning för resenären och pendlaren utan också en möjlighet till stor avlastning för trafiken på våra vägar där gods i stor utsträckning idag i stället transporteras.

Beräkningar har dessutom gjorts av Nya Ostkustbanan, ett bolag som ägs av Region Gävleborg och Region Västernorrland ihop med många av de berörda kommunerna, som visar att den samhällsekonomiska nyttan av en dubbelspårig ostkustbana är god. Det region- och kommunägda bolaget har använt sig av Trafikverkets beräknings­modeller, men i stället för att dela upp sträckan har man utgått från att den, som sig bör, ska vara en sammanhållen investering för hela sträckan. Anledningen till att det här är en viktig utgångspunkt är att Trafikverket från början valde att dela upp sträckan i 17 delsträckor när man gjort sina beräkningar av nyttan. Ostkustbanan behöver dock ses som den helhet den faktiskt är.

I och med detta skulle en dubbelspårig ostkustbana mellan Gävle, Söderhamn, Hudiksvall, Sundsvall och Härnösand innebära en samhällsekonomisk nytta på 45 miljarder kronor. Netto, efter avdrag för byggkostnader, räntekostnader och drifts- och underhållskostnader, handlar det ändå om 13 miljarder kronor. Detta får anses vara försiktiga beräkningar, vilket alltså troligen innebär en högre samhällsnytta i realiteten.

Länen norr om Dalälven är centrala för att hela Sverige ska fungera. Transporterna söderut, till Stockholm och vidare till resten av Sverige och Europa, måste prioriteras. En utbyggnation av Ostkustbanan till dubbelspårig järnväg är en central del i denna för riket viktiga prioritering. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen.

 

 

Viktor Wärnick (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-15 Granskad: 2022-11-16 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)