Dubbelspårig järnväg mellan Oslo och Göteborg

Motion 2022/23:1100 av Ann-Sofie Alm (M)

av Ann-Sofie Alm (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda nyttan med en dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Oslo och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Gränspendlingen mellan Norge och Sverige är nästintill återställd efter den brinnande pandemin. Gränsen är EU:s yttre gräns och därför behövs ett stort fokus på gränshinderarbete innan det kan kännas gränslöst för företag som har verksamhet i gränslandet.

Att riva gränshinder är substantiellt för att få en arbetsmarknadsregion, som råkar ha en landsgräns rakt igenom sig, att fungera.

 

Landvägen över Bohuslän är idag vägen ut i världen för Norge. Över Svinesundsbroarna går dagligen tusentals lastbilar med gods för att skeppas ut ifrån Göteborgs hamn som inte bara är Sveriges utan också Norges och Skandinaviens största hamn.

Hela 5,5 miljoner fordonspassager registrerades över Nya Svinesundsbron under 2017,

och över Gamla Svinesundsbron registrerades mer än 2,5 miljoner passager.

Ett viktigt skäl att satsa på järnvägsförbindelser är för att det är klimatvänligt. Hjulburna transporter på väg mellan Oslo och Göteborg ger i dag i sammanhanget stora utsläpp som skulle nästintill elimineras om möjlighet till transport på räls fanns.

Ett annat tungt vägande skäl är att E6, väg 172 och väg 45 är en ytterst olycksdrabbade vägsträckor med många okontrollerade utländska tunga fordon som inte sällan är lastade med mycket farligt gods. Räddningstjänstens arbete i kommunerna längs E6 skulle i sanning underlättas om dessa farliga transporter, och därmed kollisionsrisken, flyttades från allmän väg.

Det är en mycket god idé att sammanbinda Oslo med Fyrstadsområdet, Göteborg och Köpenhamn med järnväg.

Det bygger en större och mer lättillgänglig arbetsmarknadsregion vilket ger företagarna en större rekryteringsmöjlighet och det blir även en förbättrad och mer attraktiv utbildningsregion. Sammantaget skulle den välfärdsgivande skattebasen växa i området och därmed skulle hela Sveriges BNP påverkas i starkt positiv riktning.

Med bakgrund av ovan sagda bör regeringen utreda möjligheterna till en snabb, smidig och stärkande dubbel järnvägslänk mellan Oslo, Fyrstadsregionen, Göteborg och Köpenhamn för människornas, jobbens, utbildningsmöjligheterna, välfärdens och inte minst, klimatets skull.

Det är i sammanhanget givet att nämna att ett nordiskt infrastrukturråd inom Nordiska ministerrådet skulle vara till stor hjälp för att få samsyn över våra gemensamma gränsövergångar och arbetspendlingsstråk.

 

 

 

Ann-Sofie Alm (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)