Dubbelspår på hela Västkustbanan

Motion 2009/10:T348 av Mats Sander (m)

av Mats Sander (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om dubbelspår på hela Västkustbanan.

Motivering

Infrastrukturen har stått i fokus för många av regeringens satsningar under innevarande mandatperiod, och det är mycket positivt att man så tydligt belyser kopplingen mellan utveckling, tillväxt och välfungerande kommunikationer.

Ur detta perspektiv ter sig en satsning på förbättringar av Västkustbanan, järnvägsförbindelsen som går mellan Oslo och Köpenhamn, än mer angelägen. Den senaste satsningen på sträckan Ängelholm–Försöv är bra men förbindelsen är, trots ett riksdagsbeslut om utbyggnad från början av 1990-talet, fortfarande enkelspårig över långa sträckor. Det skapar flaskhalsar som dämpar järnvägens kapacitet och medför längre restider. Det minskar i sin tur järnvägens attraktivitet i en tid då allt större krav på miljöhänsyn ytterligare borde öka viljan att satsa på tågtrafiken.

Västkustbanan skulle, fullt utbyggd, minska restiden mellan Göteborg och Malmö cirka trettio procent, från nästan tre timmar till runt två timmar och utgöra den helhetslösning som knyter ihop Göteborg och Oslo med Öresundsregionen innan framtida höghastighetståg etableras. På grund av västra och södra Sveriges strategiska betydelse för hela landets tillväxt är frågan om en utbyggnad en nationell angelägenhet, varför jag uppmanar regeringen att se över hur det utlovade färdigställandet av Västkustbanan kan slutföras.

Stockholm den 2 oktober 2009

Mats Sander (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)