Dubbelspår Hallsberg–Degerön

Motion 2009/10:T485 av Matilda Ernkrans m.fl. (s)

av Matilda Ernkrans m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för dubbelspår Hallsberg–Degerön.

Motivering

Godsstråket genom Bergslagen har en mycket stor betydelse för godstransporterna från norra till södra Sverige och vidare till kontinenten. Stråket sträcker sig från Storvik till Mjölby. Sträckorna Frövi–Hallsberg och Degerön–Motala är dubbelspåriga. För att binda ihop dessa återstår dubbelspår mellan Degerön–Hallsberg (46 km).

Godsstråket genom Bergslagen är hårt utnyttjat och beräknas av Banverkets prognoser till 40 godståg/dygn. På sträckan Hallsberg–Degerön är kapacitetsproblemen påtagliga och orsakas främst av att sträckan mellan Hallsbergs rangerbangård och Skymossen har en besvärlig stigning och att enkelspåret i sig leder till att tågmöten måste ske.

Alla tåg som skulle behöva gå på banan får inte plats, utan vissa tåg tvingas köra långa omvägar. Konsekvenserna blir förlängda transporttider samt att kapaciteten försämras på de banor dit tågen omdirigeras. Kapacitetsbristen drabbar utöver godstrafiken också sex persontrafiklinjer.

Utbyggnad av dubbelspår på sträckan Hallsberg–Degerön skulle ha påbörjats redan 2007, men har inte skett på grund av resursbrist. Nu finns objektet upptaget i regeringens infrastrukturplan, men innehåller endast några kapacitetshöjande åtgärder, inte dubbelspår efter hela sträckan.

Sträckan kommer att fortsätta att vara en flaskhals som stoppar utvecklingen av järnvägstrafiken i stora delar av landet, eftersom hinder och förseningar på Hallsbergs järnvägsstation för persontrafiken och Hallsbergs rangerbangård för godstrafiken får omfattande konsekvenser för den övriga trafiken.

Med ett dubbelspår ökar också säkerheten på berörd sträcka, då nästan samtliga plankorsningar kan tas bort. Det minskar risken för att människor skadas eller dödas. Också risken för andra typer av järnvägsolyckor minskar om tåg med farligt gods kan omdirigeras exempelvis från ett stråk genom centrala Stockholm till godsstråket genom Bergslagen. Även miljöskälen talar för pålitliga och effektiva järnvägstransporter, varför det finns goda skäl till att dubbelspåret Hallsberg–Degerön snabbt måste komma på plats.

Stockholm den 2 oktober 2009

Matilda Ernkrans (s)

Fredrik Olovsson (s)

Sonia Karlsson (s)

Sven-Erik Österberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)