Dubbelfilig E4 genom Gävleborg

Motion 2022/23:2242 av Mattias Eriksson Falk och Roger Hedlund (båda SD)

av Mattias Eriksson Falk och Roger Hedlund (båda SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att Europaväg 4 genom Gävleborg ska vara dubbelfilig i vardera riktningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Gävleborg är ett län med en lång tradition av industritillverkning, skogsbruk och annan samhällsnödvändig produktion. Det är något som ställt höga krav på lättillgängliga transporter i och genom länet. Dels för människorna som arbetar i Gävleborg, men också specifikt för dess företag.

 

Förutom att Gävleborg benämns som porten till Norrland, är länet också en viktig knutpunkt söderut. Det är här våra norrländska industrier knyts ihop med södra Sverige, resten av Europa och övriga världen. Transporter sker bland annat på väg, men också järnväg och via Gävle hamn. Olika transportslag som både är beroende av och kompletterar varandra.

 

För att även framgent säkerställa goda transportmöjligheter i Gävleborg behöver standarden på Europaväg 4, genom länet, höjas. Detta bör möjliggöras genom en utbyggd dubbelfilig väg i vardera riktningen, en så kallad 2+2 väg. Regeringen kan genom riksdagens stöd i denna motion ta hänsyn till detta i den kommande nationella planen för transportinfrastruktur.

 

 

 

 

Mattias Eriksson Falk (SD)

Roger Hedlund (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)