Drogtester i skolan

Motion 2010/11:Ub278 av Christian Holm och Pia Hallström (M)

av Christian Holm och Pia Hallström (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om drogtester i gymnasieskolan.

Motivering

Användningen av droger bland unga är tyvärr är något som förekommer allt för ofta. Det är också oroande att det har blivit vanligare i skolorna och användandet kryper ner i åldrarna. Förstagångsanvändarna blir yngre och yngre. Tillgängligheten till droger har också ökat och det är idag relativt lätt för ungdomar att komma i kontakt med droger. Det är därför bra att regeringen har gjort det möjligt för polisen att drogtesta ungdomar under 15 vid misstanke om missbruk. En lag som trädde i kraft den 1 juli i år.

Denna möjlighet borde utvidgas till gymnasieskolan då många ungdomar som vi möter ofta vittnar om att förekomsten av droger i skolan är vanlig och att situationen är allvarligare än vad många tycks tro. Men oavsett omfattning så är varje enskilt fall allvarligt och bör leda till tydliga och starka reaktioner, inte minst från oss inom politiken. Droger för också med sig andra problem och vi riskerar att få en skolmiljö som är våldsam samt en skola som inte klarar av att utföra sitt uppdrag. Elever och lärare har rätt att kräva en arbetsmiljö som är drogfri och framför allt trygg.

Vi anser att åtgärder måste vidtas för att motverka drogbruket på landets gymnasieskolor och minimera drogrekryteringen bland yngre. Därför bör det vara möjligt för skolor att arbeta mer proaktivt mot droger, t.ex. genom att upprätta kontrakt mellan elev/student, målsman och skolan. Ett kontrakt som godkänner att skolan, vid misstanke om missbruk, får drogtesta sina elever. Det ska på förhand vara tydligt vad ett positivt drogtest resulterar i. Att vara proaktiv handlar om att kunna hjälpa eleverna att komma rätt och att redan på ett tidigt stadium sätta stopp för ett liv bland droger och beroende. Gymnasieskolorna ges i detta förslag möjlighet att ställa krav som innebär att eleven, för att denne ska antas till utbildningen vid skolan, ska underteckna detta kontrakt.

Stockholm den 21 oktober 2010

Christian Holm (M)

Pia Hallström (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)