Drogfri vård för mentalsjuka

Motion 1988/89:So534 av Jill Lindgren (mp)

av Jill Lindgren (mp)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89: So534

av Jill Lindgren (mp)

Drogfri vård för mentalsjuka

I ”lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall” (LSPV) står
det i 13 §: ”Den som är intagen på sjukhus med stöd av denna lag får
hindras att lämna sjukhuset och är i övrigt underkastad det tvång, som är
nödvändigt med hänsyn till ändamålet med vården eller för att skydda
honom själv eller omgivningen”.

Detta betyder i praktiken att en sådan patient kan spännas fast vid en
brits, ”bältesspänning”, utsättas för elchock, låsas in och/eller tvångsmedicineras
för att ”lugna ner sig”.

Att man fysiskt ska kunna hålla fast eller låsa in en människa, som är
våldsam, anser jag måste vara tillåtet. Tvångsmedicinering med neuroleptika
kan däremot inte accepteras enligt min mening. Vaije människa skall
ha rätt till drogfri vård. Mediciner är alltför ofta vanebildande. Neuroleptika,
de mediciner som används för mentalvårdspatienter, har dock andra
effekter, som gör att patienten när hon blir fri från sin psykos, löper stor
risk att inte kunna leva ett normalt liv, därför att hennes möjligheter att
känna, tänka och uppleva omvärlden har störts genom medicinernas inverkan
på hjärnan. De fungerar nämligen som en kemisk lobotomi —
känslocentra i hjärnan avstängs och man blir som en levande död — en
zombie, en robot — vilket även avspeglas i patientens muskelstelhet och
mimikfattigdom. Mann blir ”lättskött” men initiativlös.

Det närmast liggande alternativet torde vara kraftigt ökad omvårdnad
och psykoterapi. Jag föreslår därför, att varje mentalvårdsklinik får en fast
dygnet-runttjänst med en psykoterapeut, som i första hand har till uppgift
att ta sig an dem som nu får neuroleptika. Psykoterapin skall ersätta
medicineringen.

Rätten för patienter att få drogfri vård ställer också högre krav på
personalen i övrigt än vad som kanske ibland idag är fallet. I gengäld anser
jag det vara viktigt, att mentalvårdare och mentalskötare får förstklassig
utbildning och fullvärdig lön för det oerhört viktiga arbete de utför. Genom
att införa en reell rätt till drogfri vård kan vi dels hjälpa psykotiska
människor — inklusive schizofrena — tillbaka till ett fullvärdigt liv, dels
skapa en meningsfull arbetsmiljö med hedervärda villkor för alla dem som
är yrkesverksamma inom denna vårdsektor.

Hemställan

Jag hemställer att riksdagen ger regeringen i uppdrag

1. att snabbt ta reda på hur fort vi i Sverige kan infora rätten för
patienter till dragfri vård,

2. att riksdagen uppdrar åt regeringen att låta socialstyrelsen
tillsammans med landstingen försörja mentalvårdens olika institutioner
med fasta psykoterapitjänster för 24-timmarsjour,

3. att riksdagen beslutar att lagen om tvångsvård ska korrigeras så
att rätten till dragfri vård även inom dess ramar förverkligas.

Stockholm den 25 januari 1989

Jill Lindgren (mp)

Mot. 1988/89
So534

5

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)