Driftbidrag till Sundsvall Timrå Airport

Motion 2013/14:T469 av Ingemar Nilsson och Susanne Eberstein (S)

av Ingemar Nilsson och Susanne Eberstein (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av konsekvenserna för Sundsvall Timrå Airport.

Motivering

Regeringen beslutade i mars 2012 om fördelning av driftbidrag till icke-statliga flygplatser, där staten inte upphandlar transportpolitiskt motiverad flygtrafik. I Västernorrland fanns vid denna tidpunkt två icke-statliga flygplatser, Örnsköldsvik Airport och Höga Kusten Airport, vilka inkluderas i beslutet om tilldelning av medel till Västernorrlands regionala transportplan under perioden 2014–2025. Det gör däremot inte Sundsvall Timrå Airport, som i juni 2013 övergick till kommunalt ägande.

Boende och näringslivet i Västernorrland är beroende av sina tre flygplatser. Flyget är vid många tillfällen den enda realistiska möjligheten att resa mellan länets olika delar och Stockholm/Arlanda beroende på den undermåliga standarden på järnvägen. Tågresorna är inget alternativ på grund av oregelbunden trafik och att restiderna har förlängts. För länets exportföretag har snabba och pålitliga förbindelser med huvudstaden och marknader ute i världen genom Arlanda mycket stor betydelse. Sysselsättningen i hela Västernorrland, exempelvis utveckling av turismen, är starkt beroende av bra flygförbindelser.

Regeringens beslut om fördelning av driftbidrag till icke-statliga flygplatser försvårar möjligheten att ha flygtrafik på alla tre flygplatserna, så länge beslutet inte inkluderar Sundsvall Timrå Airport. För länet skulle detta medföra omfattande negativa konsekvenser. Därför borde Sundsvall Timrå Airport kunna bedriva verksamhet med samma förutsättningar som andra ickestatliga flygplatser. Regeringen bör göra en översyn av konsekvenserna för Sundsvall Timrå Airport av att flygplatsen inte ingår i underlaget för beräkning av medelstilldelningen i länstrafikplanerna.

Stockholm den 3 oktober 2013

Ingemar Nilsson (S)

Susanne Eberstein (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)