Dragning av E4 genom Västernorrland och Västerbotten

Motion 2016/17:2697 av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson (båda S)

av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en dragning av E4:an genom Västerbottens och Västernorrlands län och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under en lång tid har kustkommunerna i Västernorrland och Västerbotten (Härnösand, Örnsköldsvik, Umeå och Skellefteå) äskat om en omdragning av E4:an utan någon större framgång. Snart sagt samtliga län har i dag de stora Europavägarna dragna förbi städer och tätorter.

Detta skapar problem då en större väg, i det här fallet E4:an, går rakt igenom städerna. Det innebär köbildningar som betyder mer farliga utsläpp. Det innebär också att vägen skapar en barriär mellan stadsdelar och försvårar den ”interna trafiken”. Cyklister och gångtrafikanter har svårt att ta sig fram.

Det gör att städerna har svårare att utvecklas och bebyggas. Bostäder och fastigheter för näringslivet kan inte byggas intill Europavägen för att inte ytterligare belasta staden med höga halter av avgaser och partiklar genom att byggnader konserverar den dåliga luften.

Det finns åtgärdskrav på att förbättra luften i städerna. För allergiker börjar detta att tidvis vara ett stort problem, och de långsiktiga konsekvenserna för folkhälsan är mycket negativa.

Det är inte rimligt att denna del av Sverige inte ska ha lika bra kommunikationsvillkor som andra delar. Vi är två län med en stor andel av Sveriges basindustri. Många stora och tunga transporter används för att få ut produkter från gruvnäringen, stålindustrin, skogen och pappersindustrierna. Dessutom ska mycket material upp till dessa industrier. Idag har företagen i princip inga lager, utan de flesta kör med långtradare genom landet med sina varor till och från kunder och beställare.

Det säger sig självt att också vägarna i norr måste anpassas till dagens förändrade villkor inom industri- och servicesektorn. Det är dags att också dessa två län får ett modernt, väl fungerande vägnät som underlättar för människor, näringsliv och kommunerna att utvecklas och växa utan att det ska ske på bekostnad av befolkningens hälsa och miljö.

Därför bör regeringen uppdra till Trafikverket att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att ge Norrlandskusten en Europaväg som motsvarar dagens krav och behov.

 

 

Kristina Nilsson (S)

Eva Sonidsson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)