Distansutbildning

Motion 2013/14:Ub239 av Gustaf Hoffstedt (M)

av Gustaf Hoffstedt (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om distansutbildning i landsbygdsskolor.

Motivering

Under de senaste tre decennierna har landsbygden gått igenom en väldig omvandling där en stor del av den yrkesaktiva och yngre befolkningen lämnat landsbygden för de större städerna. Resultatet har blivit en nedläggning av samhällsservice och överlevnadsmöjligheten för småföretag, särskilt inom handel, har försvårats. Ett resultat av detta är att elevkullarna i de små landsbygdsskolorna blivit så pass små att det, i kombination med att inte lyckas locka behöriga lärare, inte längre är hållbart att hålla skolorna öppna. När då kommunen dragit sig ur har således nedläggningen varit ett faktum på många ställen. Men inte överallt; i och med det fria skolvalet och friskolereformen har möjligheter öppnats för de föräldrar som önskat satsa lokalt, och antingen har föräldrakooperativ eller friskolebolag övertagit driften när kommunen lämnat.

Nedläggningstakten av småskolor på landsbygden accelererar allt snabbare. På många ställen har eleverna inte några längre sträckor till sina nya skolor, medan det på andra håll blir många timmar i veckan i skolbuss för vissa. För att förekomma nedläggning och låta eleverna gå kvar i småskolorna på sin hemort bör möjligheten ses över att erbjuda distansutbildning via webbsändning. Exempelvis kan en behörig lärare sitta i en större skola i kommunens centralort som via internetuppkoppling och webbsändning leder lektioner för eleverna i kommunens landsbygdsskolor där en assistent bistår undervisningen på plats. Med dagens högteknologiska framsteg torde detta inte vara ett praktiskt problem samtidigt som man kan undvika fler nedläggningar av småskolor och att utarma landsbygden.

Stockholm den 23 september 2013

Gustaf Hoffstedt (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)