Distansundervisning för ökat samarbete med universitet i utvecklingsländer

Motion 2021/22:4105 av Camilla Hansén och Emma Hult (båda MP)

av Camilla Hansén och Emma Hult (båda MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur svenska högskolor och lärosäten ska få särskilda stöd för avgiftsfri distansundervisning riktad mot utvecklingsländer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under coronapandemin har formen för högre utbildning förändrats i grunden. Förutsättningarna för att bedriva distansundervisning har avsevärt förbättrats, både vad gäller nya verktyg och rutiner samt en förändrad inställning hos lärare och studenter. Med detta följer flera nya möjligheter att ta tillvara på.

Ett av Sveriges två statliga stipendieprogram för inresande, betalande studenter på grund- och avancerad nivå riktas mot studenter från länder som Sverige har ett långsiktigt utvecklingssamarbete med samt studenter från länder som klassas som låg- eller medelinkomstländer enligt OECD:s biståndskommitté (OECD/DAC). Regeringens mål med programmet är att bidra till kvalificerad kompetensförsörjning i utvecklingsländer. Stipendierna täcker hela studieavgiften och dessutom studenternas levnadsomkostnader.

Att ge ett särskilt stöd till de svenska högskolor och lärosäten som vill bedriva distansundervisning riktat mot utvecklingsländer bör utgöra ett viktigt, breddande och kostnadseffektivt komplement till det statliga stipendieprogram som syftar till att bidra till kvalificerad kompetensförsörjning i utvecklingsländer[1]. Det ökar också de internationella kontaktytorna och samarbetet för svenska högskolor och lärosäten, vilket ger ökade möjligheter till samarbete kring utbildning, forskning och utveckling.

Att öka internationell samverkan genom att bedriva avgiftsfri undervisning riktad mot utvecklingsländer har potential att göra undervisningen tillgänglig för betydligt fler. En sådan satsning ligger även väl i linje med de nya skrivelserna kring internationalisering i högskolelagen. De nya skrivelserna som träder i kraft 1 juli 2021 anger att internationalisering “nationellt och globalt ska bidra till sådan hållbar utveckling som högskolorna har i uppgift att främja”. I motiveringen till den nya skrivningen nämns även särskilt lärosätenas ansvar att hitta metoder för internationell samverkan som inte belastar klimatet.

Att stärka möjligheterna för svenska universitet och högskolor att erbjuda distansundervisning för studenter i utvecklingsländer vore ett steg i rätt riktning. Miljöpartiet vill därför utreda möjligheterna att svenska högskolor och lärosäten som vill bedriva distansundervisning riktat mot utvecklingsländer ska få särskilda stöd och att distansundervisningen ska vara avgiftsfri för deltagande studenter.

Camilla Hansén (MP)

Emma Hult (MP)


[1] https://www.uka.se/statistik--analys/arsrapport-om-universitet-och-hogskolor/arsrapport-2021.html

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)