Diskrimineringsombudsmannens uppgifter

Motion 2017/18:3464 av Robert Hannah (L)

av Robert Hannah (L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den nya MR-institutionen ska ta över DO:s främjande uppgifter och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lägga DO:s enskilda fall på diskrimineringsjurister och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är idag en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Myndighetens uppgifter kan grovt delas upp i två delar, dels företräda enskilda som anser sig själva ha blivit diskriminerade, dels bedriva ett främjande och förebyggande arbete mot diskriminering.

Målet för DOs arbete är ett samhälle där människors lika rättigheter och möjligheter respekteras – oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Upp­draget är gott, men tyvärr lyckas inte DO med sina uppgifter. Ytterst få enskilda ärenden leder till någon förändring. Därutöver kommer deras främjande roll att ha spelat ut sin funktion i och med MR-institutionen som ska startas i Sverige.

För att få ett bättre system för skydd mot diskriminering anser jag att vi ska lägga ner DO och istället föra över DO:s främjande uppgifter till den kommande MR-institu­tionen. Vad gäller enskilda diskrimineringsärenden bör uppdraget att bedriva ärenden istället ges till diskrimineringsjurister och fallen drivas på domstolsnivå. DO är inte en domstol enligt Europakonventionens mening. Medlen som går till DO för att driva enskilda ärenden bör kunna överföras till en ny form av rättshjälp som personer som anser sig ha blivit diskriminerade kan ansöka om tillsammans med en jurist som är villig att driva ett mål.

 

Robert Hannah (L)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)