Digitalisering i skolan

Motion 2013/14:Ub316 av Eliza Roszkowska Öberg (M)

av Eliza Roszkowska Öberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av möjligheterna att öka lärarnas it-kompetens.

Motivering

En modern skola och undervisning av god kvalitet rustar ungdomarna inför deras framtida yrkesliv. It behövs för ökad kvalitet och mer kunskap i den svenska skolan. Genom digitalisering av skolan kan lärarnas administrativa bördor minska och under­visningstiden öka.

Trots att tillgången till digitala verktyg har ökat bland både lärare och elever visar Skolverkets rapport it-användning och it-kompetens i skolan (2013) att teknikens intåg i undervisningen släpar efter. I flertalet ämnen har användandet av digitala verktyg inte ökat på tre år. Rapporten vittnar om att it-kompetensen bland landets lärare alltjämt är låg och att många inte kan förena teknik med pedagogik.

Att integrera digitala verktyg i lärandeprocessen bör ske genomtänkt och med en tydlig målsättning. Digitala hjälpmedel bör inte vara ett självändamål, utan användas i de fall där effekten av undervisningen kan förstärkas eller administrationen förenklas. Det räcker inte med att köpa in digitala verktyg till skolan, utan vidare investeringar i lärarnas kompetensutveckling.

Lärare behöver på sikt ges bättre möjligheter att själva styra undervisningen i digital riktning. Det förutsätter att kunskaper och erfarenheter erhålls av läraren och att skolorna tillskapar ett klimat som möjliggör detta. Hur man använder moderna läromedel bör således ingå i lärarnas fortbildning.

Stockholm den 27 september 2013

Eliza Roszkowska Öberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)