Digitalisering av offentliga verksamhetsområden

Motion 2021/22:3576 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska ge ett uppdrag till Statskontoret att ta fram förslag på kommun- och regiongemensamma verksamhetsområden för digitalisering i samråd med Sveriges Kommuner och Regioner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett land och måste hållas ihop. Hela landet ska leva och vara befolkat. Under några tiotal år har det pågått en enorm digitalisering av verksamheter inom det privata näringslivet. Det har lett till att produkter och tjänster har blivit billigare och att konsu­menter fått mer valuta för pengarna. Många enkla, repetitiva arbetsuppgifter har digitali­serats och därigenom har arbetsflöden förenklats. Samtidigt har digitalisering gjort att produkter och tjänster mer kan utformas efter kundernas behov och att supporttjänster kan levereras dygnet runt. Till kunden när kunden så önskar. Digitalisering leder till att marknaderna får se nya stora internationella företag växa fram. Företag som ytterligare sänker kostnader och förbättrar servicen.

Det som möjliggör den här utvecklingen är att IT tillsammans med mycket stora volymer av produkter och tjänster skapar förutsättningar för långsiktigt lönsamma investering­ar. Det går att räkna hem satsade pengar. Motsvarande utveckling är svår att se inom den offentliga sektorn. Det skapar problem när landet skall hållas ihop. Konsumenter, skattebetalare ser att de får mer för varje krona från det privata än vad de får från det offentliga. Många kommuner brottas med dålig ekonomi och höga kommunala skatter. Behovet är stort att även digitalisera den offentliga sektorn för billigare och bättre tjänster. Särskilt mot bakgrund av att behovet av offentlig service inom vård och omsorg inte kommer att minska utan tvärtom öka.

Skälet till att den offentliga sektorn släpar efter med digitalisering är att den är uppdelad i 290 självständiga kommuner och 21 regioner. Speciellt i de mindre kommunerna och regionerna saknas helt förutsättningar för att själva genomföra digitalisering av tjänster på ett för invånarna och skattebetalarna kostnadseffektivt sätt. Det finns inte tillräckligt stora volymer av tjänster för att motivera digitala investeringar. Inte heller har mindre kommuner möjlighet att ha den kompetens som behövs för att framgångsrikt driva digitaliseringsarbete.

Många kommuner i glesbygd tappar invånare och med det skatteintäkter. Färre invånare slår mot den offentliga servicen genom minskat skatteunderlag, men det slår också mot de privata servicenäringarna genom ett minskat kundunderlag.

Invånarna i dessa kommuner står inför höjda kommunala skatter och avgifter samt försämrad service från både det offentliga och det privata. Denna utveckling kan motver­kas genom en stor satsning på digitalisering av offentliga verksamheter över hela landet. En satsning som riktar in sig på att verksamheternas arbetsflöden skall föras samma för att uppnå tillräckligt stora volymer tjänster från flera kommuner och regioner, så att det motiverar investeringar i digitalisering. En satsning som dock kräver stadigt initiativ och stöd.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att staten ges i uppdrag att ta fram förslag på kommun- och regiongemensamma verksamhetsområden för digitalisering, i samråd med SKR. Staten skulle exempelvis kunna skapa en investeringsfond från vilken kommuner och regioner kan vara med och låna pengar till de gemensamma investeringarna om man uppfyller vissa villkor i enlighet med motionens intentioner.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)