Digitalisering av dispenshanteringen av mobilkranar

Motion 2021/22:1944 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att digitalisera dispenshanteringen av mobilkranar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Mobila kranar är avgörande för byggande och utveckling av vårt moderna samhälle. Inte minst vid byggande och reparation av bostäder. Varje förflyttning av mobila kranar kräver dispens för vikt och storlek samt dispens för angiven vägsträcka. I dispensen villkoras för hastighet, exakt vilket fordon det gäller samt tider, broar och vägtransportledare.

Mobilkranföretagen arbetar på en konkurrensutsatt marknad. Företagen arbetar i stort sett dagligen med kort varsel, på uppdrag av industri-, bygg- och anläggnings­företag. Uppdragen är ofta svåra att planera långsiktigt. Byggande är projekt där oväntade moment hela tiden uppstår. Stora kostnader för produktionsbortfall kan uppstå om en kran inte kan utföra arbete med kort varsel.

Antalet trafikrörelser enligt Branschföreningen Svenska Mobilkranföreningen Lyftspecialisterna (MKL) uppskattastill cirka 250000 årligen. Trafikverket måste för varje rörelse utfärda en dispens, enligttrafikförordningen. De flesta förflyttningar sker inom samma stad eller kommun, då görs också dispensansökan där.

Trafikverket ansvarar för statliga vägar. Då transporten gäller en eller flerakom­muner samordnas dispensen med de aktuella kommunernas vägnät.

Trafikverket beviljar årligen ca 7000 dispenser för mobilkranar och våra kommuner ca 240 000. Detta sker på olika sätt i olika kommuner,vilket gör dispensansökandet onödigt komplicerat. Handläggningstiderna är dessutom varierande. En dispensansökan avslås i princip aldrig, varken hos Trafikverket eller kommunen.

Om svenska mobilkran- och åkeriföretag ska klara konkurrensen måste en satsning på digitalisering av dispenshanteringen ske omgående. RISE måste agera snabbt i utredningsfasen som nu ska vara i slutskedet och resultera i en statligt finansierad systemutveckling. Vägnäten, både statliga och kommunala måste digitaliseras och mobilkranars dispenser grupperas efter vägens bärighet. Mobilkranar är en nyckel för hela byggbranschen.

Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)