Digitalisering

Motion 2015/16:2441 av Kristina Yngwe (C)

av Kristina Yngwe (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inkludera det digitala perspektivet i utbildningar som rör exempelvis utbildning och vård och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av lagstiftning rörande utbildning för att riva hinder för digitalisering och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av lagstiftning rörande vård för att riva hinder för digitalisering och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa en nationell strategi för digitalisering av utbildning och tillkännager detta för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa en nationell strategi för digitalisering av vård och tillkännager detta för regeringen.
  6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att etablera en nationell it-haverikommission för att bättre utvärdera och dra lärdomar av offentliga satsningar inom it och tillkännager detta för regeringen.
  7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att programmering blir en del av grundutbildningen och tillkännager detta för regeringen.
  8. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdatera exempelvis arbetsrätt och skattelagstiftning för att underlätta för den nya digitala ekonomi som växer fram, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.
  9. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att digitaliseringen bör ta en framskjuten plats i utvecklingen av landsbygd och glesbygd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har under Centerpartiets tid vid it-ministerposten tagit stora kliv framåt när det gäller digitalisering av Sverige. Bredbandssatsningarna var större än någonsin tidigare och för att tillvarata digitaliseringens möjligheter tillsattes en digitaliseringskommission. Men det räcker inte. Sverige ska vara det land som bäst tar tillvara de möjligheter som följer av digitaliseringen. Signalerna från politiken måste därför vara tydliga, både gentemot företag och offentliga verksamheter.

Digitalisering av offentliga verksamheter

På många håll i Sverige finns en god it-infrastruktur, men det offentliga har ännu inte riktigt tagit steget fullt ut att använda sig av dessa möjligheter. Det innebär både en dyrare verksamhet för det offentliga, en sämre service för medborgarna och att Sveriges näringsliv förlorar kampen mot företag från andra länder för att de inte har en hemmamarknad i framkant. Därför måste det offentliga ta steg framåt. Därför behövs en strategi för digitalisering inom utbildning respektive inom vården. Det behövs också en översyn av lagstiftning som idag hindrar utvecklingen inom utbildning och vård. Exempelvis bör fjärrundervisning tillåtas inom fler relevanta ämnen, och det bör också vara möjligt att anordna fjärrundervisning på entreprenad.

Ett annat hinder för utvecklingen av it inom offentliga verksamheter, vid sidan av lagstiftning, är attityder och kunskapsbrister bland tjänstemän och personal. Genom att i högre utsträckning göra it en del av utbildningar inom vård och utbildning bör it bli en allt mer integrerad del av dessa yrkeskårers verksamhet.

Vi ser också exempel på många it-satsningar i det offentliga som inte går som planerat. Det innebär att stora resurser satsas till ingen eller ringa nytta. Därför bör en nationell it-haverikommission tillsättas för att bättre utvärdera och dra lärdomar av offentliga satsningar inom it.

En tydlig digital agenda inom det offentliga torde också driva på utvecklingen i de områden i landet där it-infrastrukturen är bristfällig. För att ytterligare stärka tillgången till bredband i hela landet bör it ses som ett femte transportslag och jämställas med satsningar på väg, järnväg, sjöfart och flyg. Det är dessutom viktigt att digitaliseringen får en framskjuten plats i utvecklingen av landsbygd och glesbygd, då tillgången till internet ger helt nya möjligheter när det gäller att bibehålla och höja kulturstandard, kommunalservice, skola etc. i glesbygden.

Underlätta för företag inom it-sektorn

För att ge barn och ungdomar verktyg att hantera en alltmer digitaliserad omvärld bör programmering bli en del av grundskoleutbildningen. Empowerment genom programmering om man så vill. Dessutom torde detta vara ett viktigt steg i att öka jämställdheten i en idag mansdominerad sektor.

Vi ser även på företagssidan att lagstiftningen inte riktigt hinner med den snabba utveckling som sker kopplat till digitaliseringens affärsmöjligheter. Därför är det viktigt att uppdatera lagstiftning kring exempelvis arbetsrätt, upphovsrätt och skatter för att både småföretagare och övrigt näringsliv ska ha möjlighet att utvecklas till sin fulla potential.

Kristina Yngwe (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (9)