Det statliga tandvårdsstödet

Motion 2012/13:So417 av Gustav Nilsson (M)

av Gustav Nilsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det bör göras en fortsatt översyn av administrationen av det statliga tandvårdsstödet.

Motivering

År 2008 infördes ett nytt statligt tandvårdsstöd i form av ett allmänt tandvårdsbidrag och ett skydd mot höga kostnader för dem med stort behov av tandvård. Det var en viktig och angelägen reform.

Ett av målen med det nya statliga tandvårdsstödet var också att förenkla vårdgivarens administration. Detta mål har ej uppnåtts till fullo. Administrationen är ibland betungande och tar tid från det direkta patientarbetet. Försäkringskassan har också i vissa fall under inkörningsperioden med de nya reglerna tillämpat återbetalningssanktioner, då kännedom om innehållet i regelverket var liten för den part som hade ansvar för dess tillämpning.

Med anledning av ovanstående bör det göras en fortsatt översyn så att den offentliga och privata tandvården inte drabbas av ökad administration och högre kostnader. I de fall tandläkare fortfarande drabbas av oskäliga kostnader på grund av bristfällig information bör detta klarläggas.

Stockholm den 21 september 2012

Gustav Nilsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)