Det rullande kulturarvet

Motion 2021/22:841 av Sofia Westergren m.fl. (M)

av Sofia Westergren m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att äldre fordon under vissa omständigheter bör undantas från krav på ursprungshandlingar vid registrering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skälen till att ursprungshandlingar för ett fordon försvunnit kan vara många. Att stävja kriminalitet är viktigt och därför är det och ska vara norm att ursprungshandlingar ska finnas med fordonet. Gränsöverskridande handel, krig, dödsfall och glömska kan vara orsaken till att handlingar kommer på villovägar och försvinner. Men det faktum att pappren försvinner gör inte att fordonet försvinner. Idag kommer personer i kläm och det går helt enkelt inte att göra rätt, att återskapa dokument, trots att det går att visa på andra dokument och handlingar som styrker. Föreslår en översyn på området där syftet är att finna en lösning på problemet så att inte det kulturarv som fordonen står för går förlorad för kommande generationer på grund av bristande dokumentation.

Förordning 2010:182 § 10 där det anges att Transportstyrelsens regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över ska vara kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.

• Av Prop. 2006/07:42 framgår att ursprungskontrollen skulle delas upp i två delar, en dokument- och registerkontroll, åvilande Vägverket, respektive en kontroll av fordonets tekniska identitet, utgörande en del av registreringsbesiktningen åvilande besiktningsorganen. Regerings uppfattning var att begreppet ”identifiera fordonet i 2 kap 6 § 1 fordonslagen skulle delas upp i två beståndsdelar, en dokumentkontroll och en teknisk kontroll av fordonets ursprung

• Förordning (2019:383) om fordons registrering och användning anges i § 6 att ”Ett fordon får godkännas vid en ursprungskontroll endast om dess ursprung med säkerhet kan fastställas. Vid en sådan kontroll ska fordonets identitet kontrolleras med utgångspunkt i tidigare registrering, fordonsidentifieringsnummer eller annan märkning för identifiering. Av förordningen framgår att tidigare registrering är ett sätt att kontrollera fordonets identitet. Mer självklart torde vara övriga alternativ, fordonsidentifieringsnummer eller annan märkning då det är direkt knutet till fordonet. Ett dokument kan innehålla felaktigheter medan fordonet talar för sig självt.

Registrering i Sverige och det underlag i övrigt som krävs för att fastställa att fordonet är ett historiskt fordon skall finnas vid den tekniska identifieringen. Utredning om tidigare registrering av ett historiskt fordon behövs dock inte om fordonet funnits i Sverige under de senaste tjugo åren.

Dagens regler är tillräckliga för kunna godkänna långt fler ansökningar om ursprungskontroll med beaktande av de dokument ägaren kan uppvisa. Det är tolkningen som Transportstyrelsen gör som är problem. Transportstyrelsen ser som uppgift att försvåra och omöjliggöra att stulna fordon registreras i Sverige, vilket kommit att inkludera även att de äldre fordonen oavsett i original eller uppbyggda av delar helt enkelt inte åter kan tas i trafik igen. Då dagens regler utgör ett lapptäcke är det hög tid att såväl förordning som föreskrifter uppdateras dels för att harmonisera sinsemellan, bli transparanta och framförallt begripliga. Det skulle underlätta för både myndigheter, juridiska och fysiska personer att tillämpa och följa dem. Det är inte rimligt att dagens regelverk utgör hinder att registrera ett fordon om det inte är stulet.

Sofia Westergren (M)

Jan Ericson (M)

Kjell Jansson (M)

Lars Beckman (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)