Det goda exemplet Vårdval Halland

Motion 2007/08:So466 av Anne Marie Brodén (m)

av Anne Marie Brodén (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökad patientmakt och tillgänglighet i Vårdval Halland.

Motivering

Olika patientgrupper inom vården har olika krav och behov. Patienter som är mitt i livet prioriterar god tillgänglighet. Äldre, multisjuka eller kroniskt sjuka patienter kan tycka att det är viktigare med kontinuitet och närhet till vården. Gemensamt är dock ett önskemål om tillförlitlighet, att vården finns när man behöver den.

Den kommunala vården spelar en viktig roll i en fungerande närvård. Med hjälp av vårdvisare, hemvårdsteam och god tillgång till läkare skapas en vårdorganisation med människan i centrum. De äldres behov av medicinsk kompetens måste tillgodoses, oavsett boende och omsorgsformer. Vårdgivare inom äldrevården måste ges möjlighet att även ansvara för läkarinsatserna.

En ökad mångfald inom sjukvården skulle öppna för större bredd i verksamheten och fler alternativ för patienterna, även när det kommer till själva vårdinnehållet. Detta med särskild bäring på närvården, som är den första länken i vårdkedjan.

En breddad kompetens är angelägen då primär- och närvården tar emot alltmer vårdkrävande patienter. En närvård med olika vårdgivare, som i samverkan utformar vården utifrån lokala behov och förutsättningar, skapar förutsättningar för utveckling av svensk sjukvård. En förändrad syn på vårdens organisation i bredare bemärkelse skulle också möjliggöra för fler att söka sig till den nära vården för hjälp, snarare än till akutmottagningar.

Inom primär- och närvården finns goda förutsättningar för patientvalssystem, där resurserna följer patientens val av vårdgivare. Det är en oerhört central fråga för att stärka patientens möjlighet att få vård i tid.

Vårdval Halland är ett gott exempel på hur det kan fungera. I Halland har det inneburit att tillgängligheten till primär- och närvården numera är högst i landet (ca 95 %) för besök samma dag. Även mångfalden och valfriheten har förbättrat men framför allt har patientens ställning stärkts väsentligt. Jag anser att Vårdval Halland har inneburit klara förbättringar för en bättre vård och vill därför föreslå att regeringen verkar för att fler landsting och regioner inför en modell där patientens makt ökar och där tillgängligheten förbättras.

Stockholm den 26 september 2007

Anne Marie Brodén (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)