Den skånska flaggans officiella status

Motion 2021/22:1450 av Boriana Åberg m.fl. (M)

av Boriana Åberg m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om den skånska flaggans officiella status och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den vackra röd-gula skånska flaggan är den äldsta och mest använda regionala flaggan i Sverige. Den är väl känd och mycket uppskattad av Skåningarna.

Redan 1999 beslutade Regionfullmäktige i Skåne att Region Skåne, förutom den egna vapenflaggan (med gripen), avser att använda den så kallade skånska flaggan. Till följd av detta beslut kom den skånska flaggan att användas vid flaggning i sessionssalen i Skånehuset i Kristianstad, tillsammans med den svenska flaggan och europaflaggan.

Då detta beslut ifrågasattes, bland annat uttalade Riksarkivet att korsprydda landskapsflaggor inte har någon officiell status och därför ska undvikas i officiella sammanhang, ansåg sig Region Skåne föranledda att förtydliga sitt ställningstagande. 2017 beslutade därför Regionfullmäktige i Skåne att skånska flaggan ska vara officiell och det ska flaggas med den samtidigt som svenska flaggan och EU-flaggan utanför dess lokaler.

Två år senare inkom ett medborgarförslag i Lunds kommun att kommunen också borde flagga skånskt. I samband med det uttalade den biträdande statsheraldikern att endast staten kunde erkänna en flagga som officiell, antingen genom lagstiftning i riksdagen, eller genom en regeringsförordning.  

Vid tidigare behandling av motionen om skånska flaggans officiella status avstyrktes yrkandet med hänvisning till pågående arbetet med en översyn av de allmänna flaggdagarna. När betänkandet ”Ett modernt belöningssystem, de allmänna flaggdagarna och redovisningen av anslaget till hovet” (SOU 2021:74) presenterades kunde vi konstatera att det inte innehåller några resonemang kring skånska flaggan.

Enligt vår mening bör självfallet den skånska flaggan få användas i officiella sammanhang i Skåne. En utredning beträffande hur regelverket kan förändras för att möjliggöra detta bör därför snarast genomföras.

Boriana Åberg (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Anders Hansson (M)

Maria Malmer Stenergard (M)

Noria Manouchi (M)

Louise Meijer (M)

Ulrika Heindorff (M)

Hans Wallmark (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)