Den s.k. Götalandsbanan

Motion 1992/93:T528 av Lennart Brunander (c)

av Lennart Brunander (c)
Götalandsbanan
Järnvägsutbyggnad och förbättring av befintliga
järnvägar är viktiga delar av miljö- och regionalpolitiken.
I västra Sverige är försurningsskadorna oroande.
Skadorna på sjöarna har varit kända i mer än tjugo år.
Försurning av skogsmarken har gett sig till känna senare
men har under ett antal år varit klart identifierbar. Det finns
egentligen bara en väg att gå för att få balans i naturen igen.
Vi måste minska de utsläpp som orsakar försurningen. De
kalkningsåtgärder som sätts in är nödvändiga för att hejda
förloppet och minska skadornas omfattning, men det är
ingen långsiktig lösning på detta allvarliga problem.
Utsläppen från trafiken är den största enskilda källan
som försurar mark och vatten. Därför är åtgärder för att
minska på biltrafiken och öka både person- och
godstransporter på järnväg nödvändiga åtgärder.
Bygg Götalandsbanan
En Götalandsbana som förbinder Sjuhäradsbygden med
Göteborg och Stockholm kommer att ge drastiska
förbättringar för hela regionen. Samtidigt kommer utsläpp
från trafiken att bli mycket mindre. Försurningssituationen
skulle bli bättre och det är nödvändigt att den blir det.
En bana som går mellan Göteborg och Stockholm över
Borås, Ulricehamn, Jönköping, Linköping och Norrköping
skulle ge både människor och företag förbättringar. En
sådan förbättring av restider och godstransporter skulle ge
företag i Sjuhäradsbygden förbättrade
konkurrensmöjligheter med företag som finns i andra
regioner. Både i Sverige och i utlandet.
Götalandsbanan skulle knyta samman fyra av landets
större centra, Norrköping, Linköping, Jönköping och
Borås. I dessa regioner bor 900 000 människor, och räknar
man också in ändpunkterna Göteborg och Stockholm
kommer en Götalandsbana att betjäna omkring 4 miljoner
människor. Det är också många företag som finns efter en
Götalandsbana och som därmed skulle ges helt nya
möjligheter att förse såväl den svenska marknaden som den
europeiska marknaden med varor. Sjuhäradsbygden liksom
andra regioner längs banan skulle bli en attraktiv och
fördelaktig lokaliseringort för många nya företag, vilket
skulle ge arbetstillfällen till bygden. Våra ekonomiska och
sociala kontakter med Europa blir allt intensivare och
kommer säkert att utvecklas ännu mer de närmaste åren.
Skall vi klara det avstånd vi bevisligen har till Europa
behöver vi moderna transportsystem, som tar hänsyn till
både människors, näringslivets och miljöns behov. Vi
behöver slå vakt om och utveckla vår hemmamarknad, vårt
tekniska kunnade och vidga företagens
rekryteringsmöjligheter. Vår omsorg om miljön kräver
strängare hushållning med mark och energi; vi måste
minska belastningen från trafiken och också göra den
säkrare. Allt detta kan vi göra genom att satsa på
Götalandsbanan och även andra satsningar för att göra
järnvägstrafiken mer effektiv.
Götalandsbanan skulle ge korta restider mellan
Göteborg och Stockholm, omkring två timmar, och därmed
göra flyget på denna sträcka ofördelaktigt, en mycket stor
miljövinst. För orter efter banan kommer därmed restiden
till både Göteborg och Stockholm att bli mycket kort, för
de allra flesta omkring en timma vilket kan räknas som
pendlingsavstånd. Banan blir mindre än 500 km lång och
skall ge möjlighet till hastigheter på över 300 km/tim.
Götalandsbanan är en lönsam affär. Projektgruppen för
projekt Götalandsbanan har gjort beräkningar för
ekonomin i ett järnvägsbygge som förbinder Stockholm och
Göteborg den kortaste och snabbaste vägen. Kalkylen visar
att det är företagsekonomiskt lönsamt att bygga banan. Det
ekonomiska utfallet beror visserligen på hur kostnaderna
för byggandet av banan beaktas. Om bolaget ''AB
Götalandsbanan'' måste bära kostnaderna för byggandet
fullt ut tar det 21 år innan det blir ett nollresultat. Om
bolaget däremot endast belastas med Banverkets avgifter
på nuvarande nivå, har man nollresultat redan första året.
Skall bolaget täcka drifts- och underhållskostnader fullt ut
når man ett nollresultat efter fem år. Då har man räknat
med ett avkastningskrav på åtta procent. Till detta skall
läggas de samhällsekonomiska vinster en sådan här järnväg
ger, genom en ökad aktivitet i alla regioner som banan
förbinder. De minskade utsläppen från trafiken, som blir
resultatet av att både person- och godstransporter flyttas
från väg till järnväg, är också betydande.
Jag anser att byggandet av Götalandsbanan skall starta
så snart som möjligt och att den kommer med i den plan för
järnvägsinvesteringar som skall fattas beslut om under detta
riksmöte. Utbyggnaden kan ske i etapper och jag anser att
det är klokt att börja med sträckan Göteborg -- Borås för
att på det sättet få över persontransporter från vägen till
järnvägen. Det är många som i dag pendlar på denna
sträcka och som då väljer bilen istället för tåget. Som jag
inledningsvis nämnde så är försurningssituationen och
skogsskadorna så allvarliga i regionen att en sådan
minskning av vägtrafiken är nödvändig om skadorna på
skog och natur skall kunna minskas.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om byggandet av en Götalandsbana.

Stockholm den 22 januari 1993

Lennart Brunander (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)