Den s.k. Bergslagsdiagonalen

Motion 1992/93:T332 av Leo Persson m.fl. (s)

av Leo Persson m.fl. (s)
Stora delar av Svealands inland har en näringsstruktur
som består av företag inom s.k. mogna branscher
(Bruksortsmiljö). Typiskt är att forskning och
investeringstakt är låg medan däremot uppköp, samgående
och nedläggningar av produktionsenheter är vanliga.
Resultatet har blivit sysselsättningsproblem, för låg
investeringstakt och för få företag med tillväxtpotential.
Den snabba strukturomvandlingen som sker inom
industrin m.m. måste mötas och pareras av en aktiv
struktur- och näringspolitik.
För att en bättre regional utveckling skall åstadkommas
i Svealands inland krävs olika åtgärder som förbättrar
kommunikationerna, utbildning m.m.
Ett av de områden som har speciell betydelse för
inlandets utvecklingsmöjligheter utgörs av
transportapparatens kapacitet och
kommunikationssystemens effektivitet. En
infrastrukturutbyggnad så att väg, järnväg och flyg
tillsammans kan användas på optimalt sätt i Svealands
inland kommer väsentligt att bidra till regionernas och
länens framtida konkurrenskraft.
Inom vägområdet har E18 och E20 utpekats som delar
av det kommande stamvägnätet. Vägverket har dessutom
påtalat att en led måste etableras i nord-sydlig riktning
genom inlandet. En rad studier visar på flera starka
argument som talar för att en Bergslagsdiagonal också ska
ingå i stamvägnätet. Länsstyrelserna i W-, T- och E-län --
som samtidigt är de län som mest berörs --  ställer sig bakom
detta. Vi motionärer ansluter oss till denna uppfattning att
Bergslagsdiagonalen skall ingå i det framtida stamvägnätet.
Flera starka argument talar för denna linje. Vägstråket
fångar på ett naturligt sätt upp Norrlandstrafiken som har
en slutdestination mot södra eller västra Sverige. Stråket
skapar samtidigt tillväxtförutsättningarna för de olika
företagen i inlandets viktiga industribälte.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att Bergslagsdiagonalen skall
ingå i stamvägnätet.

Stockholm den 26 januari 1993

Leo Persson (s)

Bengt-Ola Ryttar (s)

Odd Engström (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)