Den marina nischen

Motion 2006/07:Fö228 av Kerstin Andersson och Jan Björkman (s)

av Kerstin Andersson och Jan Björkman (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fortsatta satsningar på Sveriges unika marina kompetens och den marina nischens betydelse för försvaret och Karlskronas utveckling.

Motivering

I det senaste försvarsbeslutet bestämde riksdagen att det skulle finns en marinbas och att den skulle vara placerad i Karlskrona. Beslutet har verkställts, flyttningen är genomförd och det görs nu en stor och betydelsefull satsning för marinen på orten. Men det är också en viktig satsning för hela länet. I Karlskrona finns marinbasen tätt intill varvet, Kockums AB, som har ca 1 100 anställda totalt, varav ca 900 i Karlskrona och resterande i Malmö. All produktion är koncentrerad till Karlskrona. Marinen och Kockums betyder mycket för svenska försvaret. Men regionalpolitiskt är detta en viktig motor för regionen. Kockums AB har högteknologiska utvecklingsprojekt och samverkar bl.a. med Blekinge Tekniska Högskola inom området nätverksbaserat försvar.

Det finns också en annan viktig aspekt på marina nischen. För att Sveriges regering och riksdag ska ha möjlighet att delta i internationella samarbeten och vara en tung röst i den internationella säkerhetspolitiska debatten är det viktigt att vi har en ledande ställning inom några teknologier. Det är bara en sådan position som gör det möjligt för landet att också i ett trängt säkerhetspolitiskt läge få till materielutbyte med andra länder. Vill man då köpa materiel måste man också ha något att kunna erbjuda i stället, och först då är man en intressant partner.

Tillsammans med Försvarsmakten har man tagit fram och utvecklat såväl de nya Visbykorvetterna som ubåtarna i Gotlandsklassen och Södermanlandsklassen med unika prestanda. Det är viktigt att kunna behärska området under vattnet, på vattnet och ovanför det, och Kockums har ett koncept för detta med sina produkter. Amerikanska försvarsmyndigheter hyr för närvarande en ubåt i Gotlandsklassen med svensk besättning för att samöva och lära sig smygtekniken för grunda vatten. Den förra socialdemokratiska regeringen förlängde i somras tillståndet på ytterligare ett år. Hittills har detta utbyte varit en stor framgång för de svenska besättningarna och för tekniken, som tagits fram i samarbete med Kockums AB. På samma sätt finns Visbykorvetterna, varav fyra nu har överlämnats från Kockums AB till kunden FMV, Försvarets materielverk. Även på minröjningsområdet är Kockums och svenska marinen ledande. I regeringens budgetproposition 2006/07:1 talas bl.a. om marinens framtida nischer. Här pågår nu en utvärdering om marinen. Det står på s. 64: Försvarsmakten genomför för närvarande en kartläggning av hur materielförsörjning inom det marina området bör genomföras i framtiden. Denna kartläggning kommer att avrapporteras under senare delen av 2006.

I Sverige finns en högteknologisk marin nisch som är mycket framstående och tillhör de ledande i världen. För fortsatt utveckling är det viktigt att den marina nischen räknas som ett framtidsområde. Det är också viktigt för Kockums AB att få långsiktiga beställningar på teknikutveckling för att därmed kunna fortsätta utmana teknikens gränser och trygga kompetensen inom nya ubåtsprojekt och med nya ytfartygsprojekt med smyginriktning. För marinen är det förstås också avgörande för att den ska kunna fortsätta utvecklas och vara en viktig kugge i det framtida insatsförsvaret. Sker inte utveckling stagnerar den svenska marinen.

I linje med utvecklingstanken lanserar Kockums ett koncept som innebär att företaget är berett att ta på sig ett långsiktigt underhållskontrakt för marinen. Tanken är att ta ansvar för produkterna med underhåll, uppgraderingar samt slutligen skrotning. Med ett sådant upplägg skulle marinen kunna koncentrera sig på den operativa verksamheten medan industrin tog sig an underhållet. Detta är också ett sätt för industrin att bevara och utveckla kompetensen i ett läge när den svenska marinen inte längre har så många fartyg som förr. Men framför allt skulle det kunna vara ett effektivt sätt att lösa underhållsfrågorna på.

Av de skäl som framförts här bör marina system bör vara ett prioriterat utvecklingsområde för Försvarsmakten och staten. Det är viktigt med en fortsatt utveckling av marinbasen i Karlskrona och för fortsatt gynnsam utveckling av försvarsindustrin, i detta fall Kockums AB.

Stockholm den 27 oktober 2006

Kerstin Andersson (s)

Jan Björkman (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)