Den fria fjälljakten

Motion 2011/12:MJ381 av Saila Quicklund och Eva Lohman (M)

av Saila Quicklund och Eva Lohman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utvärdering av den fria fjälljakten.

Motivering

Efterfrågan på ripjakt i de jämtländska fjällen är stor. Jägare kommer i stort från hela Europa, men det övervägande flertalet av de utländska jägarna kommer från Norge. I Jämtlands län, samt i Älvdalens kommun i Dalarna, börjar jakten efter fjäll- och dalripa redan den 25 augusti, medan norrmännen börjar sin jakt den 15 september. De norska fjälljägarna tar därför chansen att trimma sina hundar och sin skjutskicklighet på den svenska sidan av riksgränsen i avvaktan på att börja jakten i sina hemmamarker.

Under en rad år har vi fått kritik från svenska fjälljägare och andra för att den jämtländska jaktpremiären är så tidig att ripungarna inte blivit flygfärdiga ännu. Önskemålet om en framflyttning av jaktpremiären till den 15 september är gammalt och välgrundat.

Fakta

Jämtlands totala landareal är 410 934 km². Fjällen utgör 20 % av denna, dvs. 81 186 km². Under jaktåret 2008/2009 var antalet jägare särskilt högt. 7 339 stycken hade dygnstillstånd den första veckan. Det ger 7,4 jägare per km².

Så många jägare kan rimligtvis inte ha vetskap om varandra, och detta innebär naturligtvis en säkerhetsrisk. Mängden jägare gör det också svårt att kontrollera hur efterlevnaden av kvoterna för fällda ripor sköts.

Sammanfattning

Av totalt 7 292 stycken kortlösare under 2010/2011 var 2 497 utländska. Ingen misstycker till att vi erbjuder utländska jägare jaktmöjligheter, men det rimliga är väl att vi i första hand tillgodoser det behov av jakt som finns bland de svenska jägarna. Här har flera modeller för tillståndsgivning diskuterats, bl.a. företrädesrätt för ortsbor och länsinnevånare.

De jaktvårdande myndigheterna bör i högre grad än nu avlysa pågående jakt när tillgången på fågel tryter och kanske under vissa år, när föryngringen gått fel, avlysa jakten helt.

Det vore önskvärt med en översyn av de beslut som tidigare har fattats i frågan för att få en fjälljakt som inte bara gynnar jägarna utan även djurbestånden i våra svenska fjällmarker.

Stockholm den 3 oktober 2011

Saila Quicklund (M)

Eva Lohman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)