Den digitala kraften i skolan

Motion 2013/14:Ub325 av Anders Ahlgren och Helena Lindahl (C)

av Anders Ahlgren och Helena Lindahl (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fjärrundervisning ska tillåtas inom skolans samtliga ämnen och kurser.

Motivering

När t.ex. lågstadiebarnen i Ale kommun får använda datorer i sitt skrivande kan man tydligt se att de får ett mer innehållsrikt och experimenterande språk. Och när barnen i Sollentuna får använda skrivplattor lär de sig läsa både tidigare och snabbare än annars.

It är ett verktyg, bland många, som kan förändra, förenkla och förbättra för våra barns skolgång. I dag ser vi hur många skolor använder datorer, inter-aktiva skrivtavlor och andra it-baserade hjälpmedel allt mer i undervisningen och når goda resultat.

Går vi till forskningen så visar den sammantaget att elever som har tillgång till moderna lärverktyg presterar bättre och når bättre resultat, främst när det gäller språk och naturvetenskapliga ämnen. Samtidigt vet vi att möjligheten att lära sig använda tekniken i sig kommer bli allt mer värdefull framöver, när kompetens inom it blir allt viktigare både för att klara den högre utbildningen och för att vara anställningsbar på arbetsmarknaden.

Sverige ligger, jämfört med många andra länder, förhållandevis bra till när det gäller förekomsten av, och användningen av it i skolan. Men merparten av alla svenska grund- och gymnasieskolor är fortfarande långt ifrån att nå upp till de ambitiösa målsättningarna för it-användningen i skolan som riksdagen och regeringen slagit fast i de nationella styrdokumenten.

I vår motion väljer vi att fokusera på ett angeläget område bland flera inom it-användningen som rätt använd har stora förutsättningar att ge våra barn och ungdomar en bättre undervisning – att underlätta distans- och fjärrunder-visning.

En statlig utredning lade nyligen fram ett förslag till en generell reglering av distansundervisning. I förslaget skiljer man mellan distans- och fjärrunder-visning, där distansundervisning är sådan utbildning som kan ges t.ex. till elever som går i mindre vanliga idrottsprogram eller bor på särskilda ungdomshem, medan man med fjärrundervisning främst menar viss språk-undervisning i glesbygdsskolor (SOU 2012:76 Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning).

Regeringen arbetar för att stärka lärarkompetensen, bland annat genom lärarlegitimationen. Kravet på legitimerade lärare kan dock innebära utmaningar, framförallt för mindre skolor i glest befolkande områden, som kan få svårare att rekrytera personal som uppfyller kraven på lärar-legitimationen. Exempelvis har Regionalt utvecklingscentrum vid lärar-utbildningen vid Umeå universitet studerat förutsättnngarna för mindre skolor i Norrlands glesbefolkade områden och konstaterar att många kommuner har haft problem att rekrytera lärare med rätt kompetens, inom främst språk, modersmål, studiehandledning på mordersmålet och special-lärare eller specialpedagoger.

Utredningen föreslår att fjärrundervisning ska få genomföras under förutsättning att legitimerad och behörig lärare saknas, under förutsättning att undervisnngen sker i skolans lokaler och med handledare på plats. Det handlar alltså inte om att tillåta lärarlösa lektioner framför en skärm.

Tyvärr har dock utredningen valt att föreslå att fjärrundervisning bara ska tillåtas när det gäller språkundervisning. Det är en onödig begränsning. Även om behovet tycks vara störst inom viss språkundervisning, så innebär inte det att fjärrundervisning inte skulle kunna spela en stor roll också inom andra ämnen. Om inga nya möjligheter öppnas riskerar de höjda kraven på formella meriter för lärare att driva på utvecklingen där många mindre skolor tvingas slå igen, vilket i sin tur leder till att elever får längre restider och till att förutsättningarna för en levande landsbygd försämras.

En mer tillåtande attityd till fjärrundervisning skulle kunna ge skolor på landsbygden helt nya förutsättningar där vilken skola som helst skulle kunna erbjuda undervisning med den mest kompetenta läraren, tillsammans med handledare på plats. Det finns helt enkelt ingen anledning att begränsa möjligheten till fjärrundervisning till att bara gälla språk.

Därför föreslår vi att fjärrundervisning ska tillåtas inom skolans samtliga ämnen och kurser.

Stockholm den 30 september 2013

Anders Ahlgren (C)

Helena Lindahl (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)