Demokratin måste få försvara sig mot antidemokrater

Motion 2017/18:1875 av Anders Österberg och Olle Thorell (båda S)

av Anders Österberg och Olle Thorell (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagen om hets mot folkgrupp och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har upprepade gånger fått kritik från FN:s råd för mänskliga rättigheter för att inte ha ett tillräckligt starkt skydd mot rasism. Att den militanta nazistorganisationen Nordiska motståndsrörelsen (NMR) sprider sitt antidemokratiska rasistiska budskap är ett exempel på hur vårt demokratiska samhälle utmanas av antidemokratiska krafter.

Yttrandefriheten är en av demokratins grundpelare, men den bör aldrig användas för att försvara nazisters rätt att hota och skrämma andra människor till tystnad. Därför bör riksdagen utan att för den skull inkräkta på den grundlagsfästa yttrande- och mötesfriheten ändå göra en översyn av lagen om hets mot folkgrupp.

Ju mer rasister sprider sina åsikter – desto mer normaliseras de. När de verkar öppet och ostört, arrangerar demonstrationer där de hetsar mot folkgrupper de anser vara mindre värda och därmed rekryterar nya medlemmar så har de möjlighet att styra det offentliga samtalet. Förintelsen visar vilka konsekvenser det kan få.

NMR är bara ett exempel på rasistiska organisationer som har våld som metod. Förutom att det är ett direkt hot mot individers säkerhet och mänskliga rättigheter så är det också ett hot mot demokratin då det begränsar vissa människors yttrandefrihet.

Med en förstärkt och tydliggjord hetslagstiftning skulle det bli svårare för de rasistiska organisationerna att sprida sitt gift i vårt demokratiska samhälle.

Sverige är ett av de länder som undertecknat FN:s konvention mot alla former av rasdiskriminering. Det är ett åtagande som förpliktigar. Därför kan inte det demokratiska samhället vara något annat än hårdhänt och resolut i sin motreaktion när odemokratiska organisationer utnyttjar yttrande- och mötesfriheten för att uppnå sitt syfte att montera ner demokratin och det öppna samhället. Hets-mot-folkgrupp-lagstiftningen behöver ses över med syftet att kunna möta de hot som vårt demokratiska, öppna och mångkulturella samhälle står inför idag.

Anders Österberg (S)

Olle Thorell (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)