Delningsekonomi

Motion 2015/16:1050 av Jessica Rosencrantz (M)

av Jessica Rosencrantz (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska bli världsledande i att skapa goda förutsättningar för delningsekonomins framväxt och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdatera regelverk som berör delningsekonomin och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att analysera hur regler kring arbetsmarknad, skatt m.m. kan moderniseras för att inte gå miste om delningsekonomins möjligheter samtidigt som schysta villkor säkerställs och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa en kommission med representanter från olika sektorer av delningsekonomin och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Delningsekonomin, som innebär att vi delar alltmer på våra resurser i form av samåkningstjänster, uthyrning av lägenheter och bytestjänster på nätet, breder ut sig. Det är bra både för klimatet, för människors privatekonomi och för att få fram nya innovativa tjänster som leder till jobb och tillväxt. Vi politiker måste uppmuntra denna utveckling samtidigt som vi säkerställer att schysta villkor fortsatt ska gälla och skatt betalas genom att uppdatera lagar och regler.

Delningsekonomin har en enorm potential. Enligt en rapport från PWC omsätter delningsekonomin redan i dag cirka 100 miljarder kronor och väntas öka till 2400 miljarder år 2025. Det går alltså att nyttja våra resurser på ett mer hållbart sätt och samtidigt skapa en grund för nya innovationer, jobb och ökad tillväxt. Men när ekonomin förändras måste även regelverk uppdateras och alla vi som vill att dessa nya företag ska starta och växa i Sverige måste verka för att lagar och regler uppdateras så att de möjliggör och inte försvårar för delningsekonomin.

I dag har den svenska it-politiken som mål att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Detta bör naturligtvis gälla också delningsekonomin som är intimt sammankopplad. Digitaliseringen möjliggör en effektiv delningsekonomi.

Storbritanniens regering har uttalat att landet ska bli ett Mecka för delningsekonomin och arbetar aktivt för att skapa goda villkor. Sverige bör anamma den inriktningen och ha som ambition att bli världsledande i att skapa goda förutsättningar för delningsekonomins framväxt.

En avgörande åtgärd för att nå dit och ta del av de fördelar som delningsekonomin för med sig är att uppdatera befintliga regelverk för att säkerställa både innovation och utveckling samt schysta villkor. Precis som när vårt samhälle tidigare genomgått hastiga förändringar är det snarare regel än undantag att lagar inte hinner anpassas i tillräcklig takt. Det är viktigt att skyndsamt göra en översyn och uppdatera regelverken som berör delningsekonomin.

För det första ser vi en radikal förändring av arbetsmarknadens utformning. Företag som Uber och Airbnb betraktar sig inte som arbetsgivare. De erbjuder digitala plattformar där utförare och brukare av tjänster kan mötas med tryggheten av en tredje part som samordnar relationerna. I delningsekonomin deltar allt fler som privatpersoner vid sidan av den traditionella relationen arbetsgivare–anställd. En följd är att fackförbund och kollektivavtal inte spelar samma roll som vi är vana vid. Vi måste utforma ett system där lagar och regler skyddar även den som är egen. Frågan kring skatt är även den central. Enligt nuvarande lagar och regler råder osäkerhet kring vem som ansvarar för att rapportera ekonomiska data och betala in skatter. En analyserande utredning med syftet att förtydliga gällande regler kring arbetsmarknad och skatter samt modernisera dessa är därför nödvändig.

För det andra väcker delningsekonomin frågor om risk- och ansvarsfördelning. Det handlar om att en traditionell hemförsäkring kanske inte täcker problem som uppstår i samband med uthyrning av din bostad via till exempel Airbnb. Hur kan vi uppdatera våra regelverk så att de nya tjänsterna omfattas? Det kan också handla om vem som bär ansvaret om en viss tjänst eller vara inte lever upp till utlovad standard, tillhandahållaren av mötesplatsen eller utföraren?

För det tredje ställer den digitala revolutionen och delningsekonomin frågor om integritet och cybersäkerhet. Med all den information som processas dagligen aktualiseras frågan om vem som äger informationen och vem som ansvarar för skyddet av uppgifter och integritet, hos såväl de som erbjuder tjänsterna som användarna.

Regeringen bör även skapa en kommission med representanter från olika sektorer av delningsekonomin. Dessa skulle ha möjlighet att lyfta fram specifika branschbehov men också diskutera gemensamma standarder och principer för att skapa ordning och reda i den nya ekonomin. Det vore ytterligare ett sätt att säkerställa att samhället tar vara på alla de möjligheter som delningsekonomin för med sig samtidigt som schysta villkor garanteras.

Sverige har mycket att tjäna på delningsekonomin i form av bättre klimat, nya tjänster, fler jobb och ökad tillväxt. Företag ska göra rätt för sig, betala skatt och följa svenska regelverk, men även lagstiftningen måste uppdateras. Den får inte vara ett hinder för innovation och ny teknik.

Jessica Rosencrantz (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-05 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)