Delgivning vid inskränkning av äganderätten

Motion 2019/20:1588 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (båda C)

av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om delgivning vid inskränkning av äganderätten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När staten inrättar nya skyddsområden innebär det en inskränkning av äganderätten och påverkar människor i flera avseenden. Det påverkar markägarnas rätt och möjlighet att nyttja sin mark samt riskerar att fastigheternas värden minskar. Det kan handla om nya områden för riksintressen, Natura 2000-områden eller utökat strandskydd.

Alla människor och företag som berörs av förändringarna bör självklart delges information om förslag till förändringar samt de efterföljande besluten för att kunna skriva remissvar samt överklaga besluten.

Delgivningslagen reglerar om och hur kungörelse ska genomföras av myndigheter. Idag ska kungörelse ske via meddelande i Post- och inrikes tidningar, och om det finns skäl till det i ortstidningar. När det gäller personlig information till de berörda personerna är lagen vagare. Särskilt när det gäller förändringar som berör många människor. I delgivningslagen 49 § om kungörelsedelgivning när en obestämd krets eller ett stort antal personer ska delges står följande:

Ett meddelande om delgivningen ska skickas till någon eller några av dem som delgivningen avser för att vara tillgängligt för alla dem som avses med delgivningen.

Det innebär att en personlig delgivning av myndigheters beslut med dagens lags­tiftning endast behöver ske till ett fåtal av de berörda. Inskränkning av äganderätten påverkar människors möjlighet att nyttja, bruka och utveckla sina fastigheter och påverkar deras värde. Lagstiftningen om delgivning bör därför ändras. Myndigheter bör


ha en skyldighet att delge samtliga berörda personer information om besluten som påverkar och inskränker äganderätten. Detta bör ges regeringen till känna.

 

 

Fredrik Christensson (C)

Annika Qarlsson (C)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)