Delårsrapport från allmän försäkringskassa

Motion 1999/2000:Sf221 av Marietta de Pourbaix-Lundin och Henrik S Järrel (m)

av Marietta de Pourbaix-Lundin och Henrik S Järrel (m)
I lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring framgår det i
kap. 18, 20 och 21 §§ att delårsrapport för de första sex månaderna skall
upprättas och lämnas till Riksförsäkringsverket (RFV). Vidare framgår
det att delårsrapporten skall skrivas under av samtliga styrelseledamöter
och direktören.
Rent praktiskt innebär det att delårsrapporten föreligger för under-
tecknande mitt under semestertiden. Beslutad delårsrapport skall vara RFV
tillhanda den 8 augusti. RFV skall i sin tur skicka beslutad delårsrapport för
riket till departementet senast den 15 augusti. Detta medför en hel del
praktiska problem och innebär kostnader inte bara för kassan utan inte sällan
även för enskilda styrelseledamöter.
Man kan tänka sig olika lösningar på detta problem. En lösning kan vara
att endast presidiet och direktören undertecknar. En annan att suppleanter får
underteckna. En tredje lösning vore att framskjuta tiden för undertecknandet
i fjorton dagar. Detta skulle emellertid få andra följdverkningar. Det enklaste
vore att i ovannämnda lag ändra vad avser delårsrapporten så att endast
ordförande, vice ordförande och direktören undertecknar.
Vi bedömer inte att värdet av en delårsrapport - undertecknad av
styrelsens ordförande, vice ordförande och direktör - skulle devalveras i
sådan utsträckning att dess trovärdighet eller, som i dessa fall, demokratiska
förankring allvarligt skulle rubbas.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om behovet av att ändra berörd lagstiftning så att
avlämnande av delårsrapport för allmän försäkringskassa förenklas.

Stockholm den 28 september 1999
Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
Henrik S Järrel (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)