Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Decentralisering och distansutbildning vid högskolan i Gävle-Sandviken

Motion 1990/91:Ub656 av Sigrid Bolkéus och Axel Andersson (s)

av Sigrid Bolkéus och Axel Andersson (s)
Högskolan i Gävle/Sandviken har under ett stort antal
år, i samarbete med länsstyrelsen och kommunerna i
Hälsingland, försökt nå ut med utbildning, dels genom
decentralisering, dels genom distansutbildning, för att
ändra utbildningssituationen. Behovet har visat sig vara
större än vad högskolans resurser medger. Högskolan
Gävle/Sandviken har genom sin verksamhet kunnat nå nya
studerandegrupper och ändrat gamla attityder till högre
studier.
Högskolan Gävle/Sandviken skulle behöva stöd för att
kunna möta utbildningsbehoven, framför allt i Hälsingland,
men också för att, med hjälp av framtagna distansmodeller,
kunna nå ut med riksunika utbildningar över landet.
Gävleborgs län har i förhållande till riket i övrigt en
mycket liten andel människor med eftergymnasial
utbildning. Högskolan Gävle/Sandviken är en av de mindre
i landet, men den är en av de viktigaste faktorerna för att
långsiktigt utveckla länet i positiv riktning. Den är en
spjutspets i arbetet för länet och det är viktigt att den
förstärks med resurser och fler utbildningslinjer.
Utbildningen är en viktig faktor i samhällsutvecklingen.
Ökade kunskaper bereder väg för nya synsätt och
problemlösningar. En hög och jämn utbildningsnivå gör det
möjligt för fler att bidra till samhällets utveckling och den
utjämnar den regionala snedfördelningen av
utbildningsnivån i landet.
Högskolan Gävle/Sandviken har i årets
budgetproposition tilldelats ett oförändrat antal
nybörjarplatser på ekonomilinjen. En utökning av antalet
platser från 30 till 60 är nödvändig av flera orsaker. En
ökning skulle möjliggöra att förlägga grundläggande
ekonomiutbildning, det s.k. basblocket, till Hälsingland där
redan nu ett antal fristående kurser givits. Det stora intresse
som visats från nya studerandegrupper stämmer överens
med de regionalpolitiska målsättningar som riksdagen
formulerat.
En annan draghjälp som behövs i södra Hälsingland med
hänsyn till näringslivets struktur och kompetensbehov är
den ettåriga teknikerutbildningen inom elektronik.
Förutsättningar finns redan i regionens utbyggda
gymnasieskolor.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att lokala linjer/enstaka kurser
bör tillföras högskolan Gävle/Sandviken,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att 1-årig teknikerutbildning
inom elektronik bör tillföras Hälsingland.

Stockholm den 25 januari 1991

Sigrid Bolkéus (s)

Axel Andersson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)