Datacenter och big data

Motion 2018/19:1965 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att forma en nationell strategi för att främja investeringar inom datacenter och satsa på forskning inom datacenter och big data och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Världen digitaliseras och frågan är vilken roll Sverige ska ta i denna nya framväxande industri, när det gäller såväl lokalisering av datacenter som forskning och utveckling kring big data och morgondagens datacenter.

Digitaliseringen förändrar på djupet många människors arbetsliv och privatliv, men också hur offentlig sektor bedriver sin verksamhet och de privata företagen producerar och distribuerar sina tjänster och produkter. Begrepp som Internet of Things där maskiner och produkter talar med varandra och kan dela information blir en självklarhet. Arbeten som idag sköts av människor kommer att processas och hanteras direkt i en digitaliserad hantering. Arbeten som vi idag tar för självklara kommer att rationaliseras bort och nya arbeten kommer att komma istället. Det kräver en strategi och plan för Sverige.

Med en så genomgripande förändring där internet växer i betydelse och där kapaciteten i snabbhet och lagringsutrymme blir en kritisk råvara finns det goda möjligheter för Sverige att ta en globalt ledande position. Behovet av att processa och lagra data växer mycket kraftigt och kommer att fortsätta växa. År 2020 beräknas världen ha 30 miljarder uppkopplade enheter, allt från telefoner och datorer till diskmaskiner och bilar. Det byggs och kommer att fortsätta byggas väldigt mycket infrastruktur och datacenter för att kunna hantera alla dessa växande data i världen. Vårt glest befolkade land med ett stabilt elnät och välutbyggt fibernät, en elproduktion som har liten klimatpåverkan och ett kallt klimat ger konkurrensfördelar som världen efterfrågar.

Redan idag har Sverige tagit en global position med en fantastisk miljö för start-ups inom digital teknik i olika branscher och sektorer. Stockholm ses som en av de mest intressanta miljöerna i världen för att utveckla företag som bryter ny mark med digitaliseringen som grund. I norra Sverige har ett flertal datacenter etablerats via Facebooks första investeringar utanför USA och andra som följt i deras fotspår. Förutom direkta arbeten vid dessa datacenter har kringverksamheter gett nya företag och fler arbetstillfällen. Servicesektorn och besöksnäringen har gynnats av en ökad aktivitet i ekonomin.

Ett unikt forskningsinstitut inom datacenter och big data har etablerats i Sverige vid Luleå tekniska universitet för att ligga i global framkant när det gäller forskning och praktisk tillämpning inom detta växande område.

Vi ser goda möjligheter till fortsatt utveckling i kölvattnet av digitaliseringen och behovet av att processa, lagra och distribuera stora mängder data. Vi ser det som kritiskt att Sverige satsar på utbildning och forskning inom området. Behovet av ingenjörer, tekniker och programmerare ökar exempelvis kraftigt. Vi ser det också som avgörande att det bedrivs ett aktivt arbete från Sverige för att behålla befintliga företag och attrahera nya som vill investera och satsa på digitaliseringens konsekvenser och möjligheter, på datacenter och hanteringen av big data. Det är också nödvändigt att säkerställa att villkoren att bedriva verksamhet inom datacenter och motsvarande är internationellt konkurrenskraftiga.

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Emilia Töyrä (S)

Ida Karkiainen (S)

Linus Sköld (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)