Dalslands kanal och Dal Västra Värmlands Järnväg

Motion 2009/10:T461 av Renée Jeryd m.fl. (s)

av Renée Jeryd m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Dalslands kanal och Dal Västra Värmlands Järnväg.

Motivering

Dalslands kanal som motor för besöksnäring och friluftsliv i är välkänd och oomtvistad. Alla tillgängliga fakta kring de motiv som styr besökarnas val av Dalsland som vistelseområde pekar entydigt ut kanalen som både omistligt kulturminne och infrastrukturell förutsättning. Kanalen är både en del i landskapets kultur och samtidigt en upplevelseaktivitet för turister.

Det är troligt att dess betydelse kommer att bestå, och även öka i takt med att turismnäringen ökar i omfattning. Kanalen har under ett antal år erhållit bidrag från EU för såväl underhåll som upprustning. De framtida möjligheterna till ekonomiskt stöd är osäkra: Vad man med säkerhet vet är att det behövs ekonomiska medel för att kunna behålla denna så viktiga kanal i Dalsland.

Det är angeläget att staten uppmärksammar framtiden för Dalslands kanal, liksom för Göta kanal, så att inte det kulturella arv som Dalslands kanal är riskerar att förstöras i brist på underhåll.

Dal Västra Värmlands Järnväg, DVVJ, är också utomordentligt betydelsefull för den dalsländska besöksnäringen. Det är en järnväg som byggts med syllar som är impregnerade med kreosot. Det är numera inte tillåtet, med tanke på kreosotens giftighet.

Urlakningen från banvallen till omkringliggande mark och vattendrag medför troligen en negativ påverkan på miljön. Därför är det önskvärt att byta ut de syllar som impregnerats med kreosot till mer miljövänliga sådana.

Utbyte av syllarna bör ske genom att man steg för steg byter ut dem. Eftersom järnvägen har en stor betydelse för Dalslands besöks- och turistnäring är det angeläget att staten på ett bättre sätt uppmärksammar problemen kring utbytet av syllarna på Dal Västra Värmlands Järnväg.

Stockholm den 30 september 2009

Renée Jeryd (s)

Christina Oskarsson (s)

Jörgen Hellman (s)

Peter Jonsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)