Dalarnas turistindustri ett riksintresse

Motion 2021/22:2115 av Lars Adaktusson (KD)

av Lars Adaktusson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör få i uppdrag att initiera ett rådslag för att kartlägga behovet av statliga insatser till turism och besöksnäring i Dalarnas län på grund av coronapandemin och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Som ett direkt resultat av den pågående pandemin är svensk besöksnäring hårt drabbad. Trots statligt stöd har researrangörer, hotellägare och restauranger tvingats permittera eller säga upp personal för att överhuvudtaget överleva.

Som ett av landets mest populära resmål är Dalarna och dess besöksnäring under hård press. Under våren 2020 uteblev de viktiga affärsresenärerna liksom gruppresor och i stort sett all konferensverksamhet. Till följd av rådande restriktioner och pandemins globala effekter har även internationella gäster uteblivit.

Att situationen av olika skäl förbättrats något, hindrar inte att framtiden är oviss för både små och medelstora företag. I verksamheter som erbjuder evenemang, affärsresande, gruppresor och konferenser är krisen långt ifrån över. 

Sett i ett större perspektiv är Dalarna den största besöksdestinationen i Sverige utanför storstäderna. Siffror från 2018 visar att länets besöksnäring, med den unika säsongsmässiga bredden till såväl sommar- som vintersäsong, omsatte 7,6 miljarder kronor och sysselsatte nära 6 500 personer. Det är med andra ord av största vikt att Coronapandemins konsekvenser inte slår sönder det som med åren utvecklats till en ”basnäring”.

Vid sidan av omställningsstöd och annat statligt företagsstöd som betalats ut bör möjligheterna till riktade insatser till de cirka ettusen företag som idag verkar inom Dalarnas besöksnäring utredas. Parallellt bör en strategi för långsiktiga åtgärder vad gäller kommunikationer, infrastruktur och samhällsservice tas fram i syfte att återhämta förlorade marknadsandelar och ytterligare utveckla Dalarnas unika besöksnäring.    

Detta arbete bör skyndsamt initieras av regeringen genom ett särskilt rådslag dit Dalarnas besöksnäring och politiska företrädare bjuds in tillsammans med berörda departement och myndigheter. Rådslaget bör resultera i gemensam analys av pandemins effekter samt förslag till konkreta åtgärder. Att snarast skapa de förutsättningar som krävs för en fortsatt livskraftig och attraktiv besöksnäring i Dalarna är ett riksintresse.

Lars Adaktusson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)