Dalabanans klassificering

Motion 2016/17:2772 av Hans Unander m.fl. (S)

av Hans Unander m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för kraftfulla investeringar i Dalabanan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Dalarnas län har infrastrukturen på järnväg en stor betydelse för länets fortsatta möjlighet att utvecklas. Det gäller såväl den omfattande godstrafiken som persontrafiken. Bra infrastruktur är en förutsättning för våra företags fortsatta investeringar och även nyetableringar och således för regionens fortsatta utveckling. Dalarnas län har med sina industrier och företag ett stort behov av att godstrafiken fungerar tillfredsställande. Det är allt från att stålet skall transporteras till och från länet till att skogsråvarorna från skogen skall transporteras ut i välden. Men för att allt ska kunna fungera krävs också en bra och utvecklad persontrafik som är smidig och snabb. Det handlar om underlättningar för att kunna pendla till arbete och studier inte bara i det egna länet utan också till andra regioncentra.

En särskilt viktig bandel i länet är Dalabanan (Mora–Falun/Borlänge–Avesta–Uppsala–Stockholm). Dalabanan utgör huvudstråket när det gäller persontrafiken på järnväg till och från Dalarna till bland annat huvudstadsregionen. En viktig del av att få persontrafiken konkurrenskraftig är att restiden måste minskas. Givet den senaste informationen som Trafikverket gett gällande Dalabanan så har ett mångårigt underlåtande av underhåll lett till att banans standard är så låg att de hastighetshöjande åtgärder som planerats inte kan genomföras. Istället har det av Trafikverket indikerats att det finns en risk att hastighetsminskningar måste införas för att banan ska vara säker att trafikera. Detta vore förödande och innebär tvärt emot det önskvärda en förlängning av restiden. Dalabanans betydelse för arbetspendling och för regionen i form av sammanhängande stråk är av stor betydelse och det är viktigt att banan har en så bra standard som möjligt

 

 

Hans Unander (S)

 

Anna Wallén (S)

Maria Strömkvist (S)

Patrik Engström (S)

Roza Güclü Hedin (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)