Dalabanans kapacitet och standard

Motion 2022/23:652 av Mathias Bengtsson (KD)

av Mathias Bengtsson (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över Dalabanans kapacitet och standard och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

 

Dalarna är Sveriges fjärde största län till ytan med knappt 300 000 invånare. Här finns flera stora och viktiga exportföretag med stor betydelse för landets ekonomiska utveckling. Samtidigt är Dalarna även landets i särklass största besökslän utanför de tre storstadsregionerna. 2020 var det 15 miljoner gästnätter i Dalarna. Sälen- och Idre/Grövelsjöområdet är med sina över 100 000 besökare under högsäsong norra Europas största vinterdestination.

För att bibehålla ett starkt näringsliv är vidgade arbetsmarknadsregioner både inom och utom länsgränsen avgörande. Goda pendlingsmöjligheter och korta restider stärker både näringslivet och stärker sammanhållningen och samhällsgemenskapen i länet och landet.

 

Dalabanan sträcker sig från Mora till Uppsala, via bland annat Gagnef, Borlänge och Avesta Krylbo. Längs hela sträckan finns världsledande företag, vars utveckling är beroende av en snabb och stabil järnvägskommunikation. Var fjärde godsvagn som idag rullar genom Sverige har Dalarna som slutdestination eller ska rulla genom länet. Godsmängden på Dalabanan ökar och är till största del relaterad till skogsindustrin. Dalabanans utveckling bidrar således till att stärka både Sveriges och regionens ekonomi.

Dalabanan är i flera delar högt belastad då gods och persontransporter samsas om kapaciteten. Ska Dalabanan kunna tillgodose de ökade transportbehoven som finns så måste banans behov av åtgärder och förbättringar prioriteras. Näringslivet behöver kunna lita på att transporter av gods sker snabbt och leveranssäkert. Samtidigt behöver människor kunna lita på att resor sker snabbt och att man kommer fram den tid som utlovats.

Ska människor kunna bo och arbeta i hela landet behövs ett väl utbyggt och effektivt transportsystem. En upprustning av Dalabanan bidrar till att hela Sverige ska fungera. Det möjliggör för arbetspendling och skapar attraktiva orter för de som arbetar, men inte vill bo i, större städer. På sikt är målsättningen dubbelspår längs hela Dalabanan och en restid under två timmar för Borlänge-Stockholm och under tre timmar för Mora-Stockholm.

 

 

 

Mathias Bengtsson (KD)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-21 Granskad: 2022-11-21 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)