Cyklistperspektiv på vägarbeten

Motion 2016/17:1017 av Karin Enström (M)

av Karin Enström (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett tydligt cyklistperspektiv på vägarbeten i den nationella cykelstrategin och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I mars år 2015 tillkännagav riksdagen att regeringen skulle återkomma till riksdagen med en nationell cykelstrategi. Sedan december år 2015 har regeringen följaktligen arbetat med en nationell cykelstrategi som ska utgöra en del i regeringens arbete för att åstadkomma ökad och säker cykling.

Forskare på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) konstaterar i rapporten ”Om gång och cykling, hälsa och en hållbar utveckling” som gavs ut i april år 2016 att den fysiska aktiviteten inom den svenska befolkningen under en längre tid har minskat. I nuläget ligger de flesta under de minimala nivåerna av hälsofrämjande fysisk aktivitet.

En ökad cykelpendling till arbetet skulle medföra stora hälsoekonomiska vinster enligt rapporten. I en intervju uppger rapportförfattaren att de hälsoekonomiska vinsterna i Stor-Stockholm uppskattas till 2,5 miljarder kronor per år.[1] Det finns således kraftiga incitament för att arbeta för en ökad cykelpendling.

Samtidigt visar olyckstalen att det inte är riskfritt att cykelpendla till arbetet. Förutom den uppenbara vinsten med säkrare cykeltrafikanter gör de stora hälsoekonomiska vinsterna med ökad cykling att det är motiverat att avsätta resurser för att möjliggöra säkrare cykling. Här kan Nacka kommuns satsning på kostsamma breda fyrfiliga cykelbanor nämnas som ett positivt exempel.

Ett annat sätt att öka cyklisters säkerhet är att, som beskrivs i motion 2015/16:422, ha ett tydligare cyklistperspektiv på vägarbete då många cykelolyckor sker vid vägarbeten. I motion 2015/16:422 efterlystes bland annat ett tydligare ansvarsutkrävande för att riktlinjerna följs vid arbeten som utgör hinder på gång- och cykelbanor.

I trafikutskottets betänkande 2015/16:TU7 – Cykelfrågor föreslog utskottet att riksdagen skulle avslå motionsförslaget med hänvisning till bland annat ”den beredning av cykelfrågor som pågår inom Regeringskansliet och den nationella cykelstrategin som regeringen avser att ta fram under 2016” (Betänkande 2015/16:TU7).

Dock ansåg utskottet att det var viktigt att det vidtas kraftfulla åtgärder för att på olika sätt motverka olyckor för cyklister i trafiken. Vid kontakt med utskottet informerade Trafikverket om att en intern diskussion inletts kring behovet av ändringar i Trafikverkets interna riktlinjer för vägarbeten.

Med anledning av de hälsoekonomiska vinsterna och behovet av ökad säkerhet för cyklister är det högst angeläget med ett tydligt cyklistperspektiv på vägarbeten i den nationella cykelstrategin.

 

 

Karin Enström (M)

 

 


Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)