Cykling

Motion 2016/17:2099 av Maria Stockhaus (M)

av Maria Stockhaus (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att lägga fram förslag som redan nu möjliggör för cyklisterna att enklare ta sig fram och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att få fler människor att cykla oftare har stora samhällsekonomiska vinster. Det handlar både om miljömässiga vinster på grund av att pendlare väljer cykeln framför bilen och inte minst vinster då folkhälsan förbättras eftersom fler rör på sig.

Om fler ska cykla behöver cyklingen prioriteras både utifrån ekonomiskt perspektiv och genom att öka framkomlighet och prioritera cyklingen när beslut fattas om hur olika ytor i samhället ska användas.

I väntan på regeringens cykelstrategi finns det även förändringar som kan göras här och nu. Detta genom att regeringen lägger fram förslag till riksdagen som direkt skulle påverka möjligheterna för cyklister att ta sig fram.

Förslag att lägga fram direkt är:

  • Ställ krav på att kommunernas översiktsplaner ska innehålla en redovisning av kommunens långsiktiga strategi när det gäller cykling. Kommunen ska också redovisa hur man tänker ta hänsyn till nationella och regionala mål, planer och program
  • Ge cyklister samma rätt att föras på körbanan som andra trafikslag. Detta oavsett om det finns en parallell cykelbana eller inte. Cyklisten kan välja själv efter egen säkerhetsbedömning och efter eget övervägande kring framkomligheten
  • Tillåt cykling mot enkelriktat och tillåt cyklister att göra en högersväng vid ”rött ljus”. Internationella erfarenheter visar att detta kan ske utan försämrad säkerhet. Cyklisten måste lämna företräde för gående och andra trafikanter.
  • Ställ krav i upphandlingar av kollektivtrafik så att möjlighet att ta med cykeln skapas. Detta är möjligt i alla andra delar av världen. Enligt en undersökning som organisationen Svensk Cykling genomfört med hjälp av Sifo svarar 28 procent att de skulle cykla mer om de hade goda möjligheter att ta med cykeln i kollektivtrafiken. För yngre personer och i storstäderna är siffran betydligt högre.
  • Förbättra beslutsunderlagen. Statistiken på området är undermålig. Hur många cyklar? Var och när? Var finns cykelbanorna? Hur många och hur långa? Hur mycket byggs varje år? Hur mycket underhålls på en acceptabel nivå? Hur många skadas varje år? Var och varför? Hur mycket beror på cykeln, utformningen, onykterhet, bilar, lastbilar etc.

Genomförs dessa förslag kommer förutsättningarna för att fler ska cykla bli bättre.  Det finns som sagt stora samhällsekonomiska vinster att göra på att fler cyklar. Utöver dessa förslag bör regeringen skyndsamt ta fram en långsiktig strategi för att främja cyklande, en sådan strategi är nödvändig för att cykling ska få hög prioritet på nationell, regional och kommunal nivå.

 

 

Maria Stockhaus (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)