Cykelväg längs E20

Motion 2016/17:2702 av Monica Green m.fl. (S)

av Monica Green m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att bygga cykelväg utmed E20 i samband med dess utbyggnad och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen har i den nationella planen för transportsystemet 2014–2015 inrymt en satsning på E20 genom Västra Götaland med fem nya etapper utöver redan tidigare beslutade utbyggnader. Satsningen har möjliggjorts genom att flera lokala och regionala intressenter inom och utanför Västra Götaland – kommuner, kommunalförbund, regioner, handelskammare och banker – beslutat medverka till finansieringen.

Vid dessa utbyggnader är det lämpligt att också undersöka möjligheten att anlägga cykelväg utmed de delar som nu byggs ut, för att i en förlängning komplettera dem med möjlighet till cykelväg utmed hela sträckningen mellan Göteborg och Stockholm.

Stimulera cykling

För väldigt många är cykeln såväl ett viktigt transportmedel som en motionsform. För andra är det ett behagligt sätt att njuta av vårt land under semestern. När nya vägar anläggs eller rustas upp är det viktigt att man tar hänsyn också till cyklisterna och skapar en säker trafikmiljö för alla på vägen.

När nu E20 ska byggas ut under de kommande åren ser vi det som naturligt att man också tar hänsyn till cyklisterna och tittar på förutsättningarna att anlägga cykelväg utmed de vägsträckor som nu byggs ut. I en förlängning bör ambitionen vara att man ska kunna färdas tryggt på cykel hela sträckan mellan Göteborg och Stockholm.

Studie 2007

2007 presenterade Per Kågesson en studie på uppdrag av Nutek om ”Förutsättningar för cykelturism i Sverige”. Han konstaterade då:

Samutnyttjande av ny infrastruktur

Utbyggnaden av cykelvägar primärt avsedda för lokalbefolkningens behov fortsätter. Vägar som anläggs för skol- och arbetspendling kan också användas för turism och rekreation om de utformas på ett sätt som gör dem attraktiva. Vägverket håller för närvarande på att genomföra en schablonmässig totalinventering av behoven av bilfri cykelväg längs det statliga vägnätet i tätorter, mellan närbelägna tätorter och till tätortsnära utflyktsmål som badplatser, naturreservat och ridstall. När resultaten föreligger bör man få en god bild av möjligheterna att utnyttja sådan infrastruktur som delar av turistleder.

Cykelutredning 2012

2012 presenterade Kent Johansson sin utredning för ökat säkert cyklande mellan städer och i städer och samhällen. Han konstaterade att det behövs fortsatta satsningar på cykelinfrastruktur. I den mån det är möjligt bör utformningsmöjligheter av trafikmiljön användas framför regeländringar för att förbättra förutsättningarna för cykling och göra den säkrare.

E20 går igenom ett landskap som gör det möjligt att skapa en attraktiv cykelled mellan landets två största städer. Vägens dragning går nära en rad orter på sin väg över landet, och lämpliga dagsetapper kan utformas.

Cykelvägen skulle också skapa trafiksäkra valmöjligheter för barn och vuxna på väg till sina aktiviteter.

 

 

Monica Green (S)

 

Carina Ohlsson (S)

Erik Ezelius (S)

Patrik Björck (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)