Cykeln är nyckelen till friheten

Motion 2017/18:1591 av Per Klarberg m.fl. (SD)

av Per Klarberg m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur kommuner och regioner enklare kan få tillgång till mark för att bygga cykelvägar och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att främja ökat cyklande genom reformer för hyrsystem för cyklar och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att genom trafikregellättnader kunna främja ett ökat cyklande och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge trafikverket i uppdrag att specificera de satsningar man gör för att främja cyklandet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Cykeln är ett utmärkt färdmedel för kortare sträckor; den har en positiv inverkan på folkhälsan, hjälper till att minska trängseln på gator och vägar och släpper inte ut växthusgaser. Elcykel gör det mycket lättare att ta sig fram till sitt mål oavsett om det är raksträckor eller kuperad mark. Med elcykeln kan man arbetspendla eller nöjescykla längre sträckor utan större ansträngning och utan att bli svettig. Det finns stora utmaningar i att framföra sin cykel infrastrukturmässigt. Gemensamma gång- och cykelbanor, avsaknaden av cykelbanor och bristen på underhåll av vägar. Om fler ska välja cykeln som färdmedel måste man satsa på framkomlighet, trygga vägar och att det är enkelt att ta sig fram. Markåtkomst för att bygga cykelvägar är ett stort problem, vilket gör det mer viktigt att kommuner som detaljplanerar bör ta större hänsyn till ett ökat cyklande. Att bygga cykelbanor på bro är en tänkbar möjlighet för att nyttja ytorna bättre i städerna.             

Att bilpendla till arbetet är inte lika självklart idag som tidigare, kollektivtrafiken byggs ut och det blir svårare att få tag i parkeringar samt att kostnaden för transporten är mycket högre med trängselskatt och parkeringsavgifter vilket gör att man söker nya vägar att arbetspendla. Att välja cykel hela sträckan kanske inte är möjligt på grund av avstånd eller väder, vilket öppnar upp för hyrcykelsystem där man kan hyra en cykel för del av sträckan.

Att cykla är smidigt men det är inte alltid enkelt att ta sig fram i trånga städer med mycket trafik. Att med cykelns smidighet kunna få göra avsteg från bilismens trafikregler göra cykel framfarten smidigare, kanske genom att svänga höger även vid rött ljus eller med försiktighet få cykla mot enkelriktat. Det görs mycket satsningar på infrastruktur, cykel är inget undantag. Sverigedemokraterna vill att man enkelt ska kunna följa de satsningar Trafikverket gör för att främja cyklandet och att det redovisas separat och inte går in under andra infrastruktursatsningar.

 

 

Per Klarberg (SD)

 

Jimmy Ståhl (SD)

Tony Wiklander (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)