Campus Norrköping

Motion 2018/19:1964 av Mattias Ottosson m.fl. (S)

av Mattias Ottosson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av fler utbildningsplatser med fokus på att möta den pågående omvandlingen på arbetsmarknaden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns idag många företag som säger att de vill anställa mer personal men att de inte lyckas hitta rätt kompetens på arbetsmarknaden. Östergötland, och Norrköping specifikt, har många gånger hamnat på den nedre delen av de undersökningar som gjorts om matchning. Mycket handlar om att Norrköping genomgått en stor förändring den senaste tiden efter att flera industrier lagts ner eller flyttat sin produktion utomlands. Utbildningsnivån är exempelvis betydligt lägre än i grannkommunen Linköping.

I Linköping finns Linköpings universitet som även har verksamhet i Norrköping. Ungefär 5000 studenter studerar i Norrköping. Det är bara en liten del av universitetets ca 27000 studenter. För att Norrköping ska kunna fortsätta den förändring som påbörjats behövs fler studieplatser till Campus Norrköping.

En ödesfråga för Norrköping, och i förlängningen hela länet och arbetsmarknads­regionen, är att klara av att möta den pågående omvandlingen på arbetsmarknaden med investeringar i högre utbildning. Det kräver ett utbyggt Campus Norrköping. Att Campus Norrköping är en del av Linköpings universitet istället för en egen högskola torde vara något att dra undervisnings- och forskningsmässiga fördelar av, inte något som hindrar tilldelning av fler välbehövliga platser.

Samtidigt står välfärden inför stora utmaningar. På Campus Norrköping finns i dag mycket värdefull verksamhet kopplad till just välfärdssektorn. Det finns stora möjlig­heter att ytterligare kraftsamla och utveckla den existerande verksamheten i relation till de samlade grundutbildnings-, fortbildnings- och forskningsbehoven inom välfärds­området.

Linköpings universitet står redan idag redo att etablera fler och nya kandidat- och masterprogram, bland annat inom området för att möta välfärdens utmaningar, med fokus på Campus Norrköping. Det som krävs är en satsning på fler studieplatser.

Mattias Ottosson (S)

Eva Lindh (S)

Johan Andersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Teresa Carvalho (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)