Byggandet av Sydostlänken

Motion 2022/23:1066 av Camilla Brunsberg (M)

av Camilla Brunsberg (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen inför arbetet med kommande plan bör se över möjligheten att påbörja byggandet av Sydostlänken så snabbt som möjligt, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Sydostlänken finns med som ett utpekat projekt i den nationella planen för infrastrukturen åren 2022–2033. Trafikverket har fått i uppdrag att planera och bygga Sydostlänken. Med nu givna förutsättningar är byggstart utlovad 2027–28.

 

Sydostlänken kommer att underlätta importen och exporten i och med den snabbaste transportmöjligheten till den växande marknaden i östra Europa och Asien och utnyttja samverkan mellan järnväg och sjöfart. Detta innebär också klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter som ökar regionens och företagens konkurrenskraft.

 

En annan väsentlig vinst med Sydostlänken är att Skånebanan mellan Hässleholm och Kristianstad, och vidare till Karlshamn, kan avlastas liksom stambanan söder om Älmhult.

 

Volvo Cars är den största privata arbetsgivaren i Blekinge. Sydostlänken färdigställande enligt nu gällnade tidsplan är en förutsättning för att trygga Olofströmsfabrikens framtid. En senareläggning skulle äventyra fabriken och riskera tusentals jobb i storregionen. Det är dags att prioritera infrastrukturinvesteringar som gör att jobben stannar i Sverige.

 

Sydostlänken innebär en växande arbetsmarknad i sydöstra Sverige genom ökad persontrafik på järnväg och en halverad restid jämfört med dagens kollektivtrafik. Det kommer att öka människor möjlighet att pendla mellan bostad och arbete, vilket också innebär större möjlighet för företagen att anställa kompetent personal.

 

Sydostlänken har varit ett aktuellt projekt under en längre period och

Byggstarten har redan förskjutits ett antal gånger. Först lovades en byggstart 2022, sen sköts det upp till 2024 för att efter det förskjutas ytterligare en gång till 2027.

 

Därför behöver riksdagen uttala vikten av Sydostlänken ska byggas enligt nationell plan, alternativt tidigareläggas.

 

Blekinges företag bidrar till Sveriges BNP, och en väl fungerande infrastruktur är avgörande för att företag ska kunna överleva, växa och expandera. Det är angeläget att göra investeringar som bidrar till Sveriges tillväxt. Att prioritera Sydostlänken gynnar hela Sveriges tillväxt. Det är därför att infrastrukturinvesteringen Sydostlänken blir genomförd, en infrastrukturinvestering som gör att jobben stannar i Sverige.

 

 

Camilla Brunsberg (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)