Byggande av träbroar

Motion 2008/09:T510 av Carina Adolfsson Elgestam och Ann-Kristine Johansson (s)

av Carina Adolfsson Elgestam och Ann-Kristine Johansson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om byggande av träbroar.

Motivering

På Vägverkets hemsida står att läsa om miljön och verkets mål: ”Vägtrafiken ska vara energieffektiv, resurssnål, kretslopps- och miljöanpassad. Så ser målen ut. Men vägen dit är lång. Vägtrafiken är idag en stor miljöbelastning. Koldioxidutsläppen från trafiken påverkar klimatet. Luftföroreningar och buller påverkar människors hälsa. Vägar och vägtrafik inverkar på natur- och kulturvärden och vatten. Vägverket har det övergripande ansvaret för vägtransportsystemets miljöpåverkan.”

Det är en bra ambition, men det går inte att utläsa något om vilka material verket ska använda vid exempelvis brobyggande. I en tid då miljöpåverkan blir allt tydligare, borde val av byggmaterial spela större roll vid planeringen av nya broar eller när man ska byta ut någon bro som är sliten.

I Norge finns det många träbroar och även världens längsta träbro för biltrafik. Här finns också en lång tradition och kunskap om hur man konstruerar limträbalkar för långvarig hållbarhet. Norge har bestämt sig för att ta till vara de traditionella näringar som finns i landet.

Skogen är i vårt grannland precis som i Sverige en stor basnäring. Skogens råvara, trä, har många fördelar, inte minst när broar ska byggas. Byggande i trä ger förutsättningar för tillväxt och arbetstillfällen också i glest befolkade delar av landet.

Med en satsning på modern träbyggnadsteknik värnar vi också om ett mångårigt kulturarv samtidigt som trä är hållbart. Det finns mer än hundra träbyggnader bevarade från tiden före reformationen på 1520-talet. För byggnader med en livslängd på 100–120 år är trä en idealisk produkt att använda.

I Sverige bygger vi dock broar i stål och betong och endast mindre träbroar. Det finns ett hundratal cykel- och gångbroar av trä. Det har även byggts en mindre träbro för biltrafik i Virserum i Småland och en i Skellefteå. Detta är en bra början, men i ett kretsloppstänkande borde miljöhänsyn alltid tas till olika material. En kretsloppsanalys där de olika byggmaterialen stål, trä och betong jämförs i såväl miljömässig som ekonomisk hållbarhet behövs i Vägverkets miljöpolicy. Denna policy bör därför utökas med betydelsen av materialval vid byggande av broar.

Stockholm den 1 oktober 2008

Carina Adolfsson Elgestam (s)

Ann-Kristine Johansson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)