Byggande av Bergslagsdiagonalen

Motion 1992/93:T344 av Margareta Gard (m)

av Margareta Gard (m)
I dagens riksvägsnät betonas i hög grad relationerna med
Stockholm. Avsaknaden av en diagonal vägförbindelse
mellan Norrlandskusten och Västsverige är kännbar,
framför allt för Bergslagen men även för Hälsingland och
Norrlands kustland.
Bergslagsdiagonalen från södra Norrlandskusten genom
Falun/Borlänge/ Ludvika över Örebro med vidarekoppling
söderoch västerut är ett mycket angeläget komplement i det
övergripande vägsystemet.
Hittills utförda studier visar att Bergslagsdiagonalen är
samhällsekonomiskt lönsam och ger flera regioner positiva
utvecklingseffekter.
Bergslagsdiagonalen förkortar Sverige cirka tio mil i
nord-sydlig riktning jämfört med E4 över Stockholm.
Bergslagsdiagonalen ger trafikekonomiska vinster i form
av sparad tid och lägre fordons- och bränslekostnader.
Bergslagsdiagonalen minskar belastningen på
vägsystemet både i Stockholmsregionen och i de öst-västliga
stråken i Mälardalen, vilket innebär att också
trafiksäkerhets- och miljövinster uppnås.
Bergslagsdiagonalen behöver endast relativt korta nya
vägavsnitt för att den eftersträvade strukturen uppnås.
Bergslagsdiagonalen ger stora samhällsekonomiska
vinster, och stärker den regionala utvecklingen i
Bergslagen, Hälsingland och Norrlands kustland.
Benägenheten för nylokaliseringar och expansion kommer
att öka i de berörda områdena.
Bergslagsdiagonalen förstärker berörda regioner i ett
utvecklat europeiskt samarbete.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om Bergslagsdiagonalen.

Stockholm den 26 januari 1993

Margareta Gard (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)