Bygg för framtiden - bygg i trä

Motion 2019/20:563 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att öka andelen byggande i trä och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I British Columbia i Kanada har man beslutat om en ”Wood first Act” en princip om att vid byggande i offentlig regi ska trä väljas i första hand. Att bygga bostäder i trä ger många positiva konsekvenser. Det är klimatsmart, det skapar jobb på landsbygden och det går fort.

Den s-ledda regeringen fick fart på byggandet år 2014 efter att Alliansen negligerat bostadsbyggandet under sina två mandatperioder, men befolkningen i Sverige växer och väntetiderna för bostäder i många delar av landet är fortfarande långa.

Byggprocessen står för en betydligt större del av klimatutsläppen än vad som tidigare trotts. Det räcker inte att titta på hur mycket energi ett färdigbyggt hus förbrukar utan det är väsentligt att även studera klimatutsläppen från byggprocessen. Enligt Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien står byggprocessen för minst 50 procent av koldioxidutsläppen sett under en byggnads tid.

Modernt, industriellt träbyggande är klimatsmart. Stora delar av byggprocessen utförs i en fabrik och byggtiderna förkortas betydligt. Bostaden är vid leverans så nära sin färdigställandegrad som möjligt. Att industriellt träbyggande är kostnadseffektivt syns bland annat eftersom träbyggnadstekniken är helt dominerande när det gäller byggande av studentbostäder.

Genom att öka byggandet i trä kan tillverkningen av bostäderna ske nära råvaran, och på så sätt skapas fler jobb på landsbygden, inte minst i Jämtlands län. Det är inte bara klimatsmart att bygga bostäder i trä, det är också ett sätt att skapa fler jobb i hela landet.

Det offentliga Sverige behöver ta ledartröjan. Staten, regionerna och kommunerna. Som första kommun i Sverige beslutade Åre kommunfullmäktige i december 2018 att bifalla en motion som innebar att trä ska väljas i första hand vid det kommunala bostadsbolagets Årehus byggnationer. Nu har Krokoms kommun fattat ett likalydande beslut.

Vi behöver ställa om för klimatets skull. Ett sätt är att fokusera på ett hållbart bostadsbyggande – ett byggande i trä. Det är hög tid att nyttja vår fantastiska resurs, skogens gröna guld, på bästa sätt.

 

 

Anna-Caren Sätherberg (S)

Kalle Olsson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-27 Granskad: 2019-09-27 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)